Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử Toán khối D GSTT Group lần III

Được đăng lên bởi Nguyễn Duy Tân
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 344 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KHỐI D – THI THỬ ĐẠI HỌC GSTT lần 3 năm 2014
Câu I.
2. Tọ

v

ệm c a hệ p ươ

{
v

ắt

trì

{

u tạ

:

{

p â b ệt v b

P ươ

trì

ó

ệ

và xB. T e

ị

p â b ệt

⌊
Vớ

t

ả

ã

ều k ệ

* PT

ó

ệ

p â b ệt

A

í VI-et ta có:

{
Tọ

v

ọ I

tru

v

. Tọ

⃗⃗⃗
PI

I

[

√

]

(

) PI

√

√ [

√

]

√

√
Ve t

ỉ p ươ

P

PI
{
PI

ều

⃗
u
⃗⃗⃗ ⃗
{ PI. u
PI

√

Kết ợp vớ
ó

ều k ệ

á trị

* t t ấ
t ỏ

.

{

.

√
√

{

Vậ

.

ả

ã b t á

á trị

ều t
√

ả

ã .
√ .

Câu II.
1. Đ ều kiện: sinx  0  x  kπ k ∈ ℤ .
P ươ trì
ã
tươ
ươ với:


3π  
π
3π  
π
2cos  x 
 sin  2x    1  2sin xcos x  2cos  x 
 sin  2x    1  2sin xcos x
4  
4
4  
4


2




π 
3π 
π
π 
π 
 2cos  x   sin  2x 
   sin x  cos x   2cos  x   cos  2x     2 cos  x   
4
4 
4 
4 
4 




 3π
 x  4  kπ

π

π π


cos  x  4   0
 x  4  2  kπ
π






 x 
 k2π k ∈ ℤ .


2
π
π  2x  π    x  π   k2π




cos  2x    cos  x   
4
4 

4
4 


 x  k2π


32

Kết hợp vớ
x

ều kiệ

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KHỐI D – THI THỬ ĐẠI HỌC GSTT lần 3 năm 2014
3π
π
ịnh, ta kết luậ ược các họ nghiệm c p ươ trì
x
 kπ ; x 
 k2π ;
2
4

á

2π
2π
 k2π và x 
 k2π.
3
3

. Đ ều k ệ :
√

Đ t: u
T

√

v

uv

ó: u

v
u

ệ tr t

:{

v

u

u
{
v

v

Giả r ược (x;y) = (5; -10). Thử lại thấy thỏa mãn.
Câu III.
t
Đ tt
e
t
e .
t
Đổi cận:

t

I

.

∫

t

t

t |

Vậ I

t
t
t

∫

t

∫

e

t t

t

t

|

t

á

. Dễ ó

∫

t

t

t

t

|

e

Câu IV.
ọ
Vì

trọ
.

tâ

t

ì
ì

óp t

á

ếu

√

ều

tr

ó

. .

.

ọ M

.

√

.

v

Dễ thấ M
Dễ thấ

tru

MN v
v√

.

v

√

. . . .

.N

MN
á t
bằng góc gi

̂

√

√

V

̂

v

v
N
á
Iv

â

I

tru

v

ầ ượt tạ
I bằng .

v

tru

m MN.

v MN
.D

ó Iv

tu ến c
I vuô

v
ó với MN

.
Góc gi a

M

√

N
√ M

I

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KHỐI D – THI THỬ ĐẠI HỌC GSTT lần 3 năm 2014
MM
√
MN
MI

M
√

MI
I

|

√ M

I

I

I
I.

|

I

√

MI

√

Câu V.

P  6  x 2  y2  z 2   6  xy  yz  xz   2xyz  6  x  y  z   2  xy  yz  xz    6  xy  yz  xz   2xyz


2

ơ

 6x  y  z

 6(xy  yz  xz)  2xyz  6.32  6x(y  z)  2yz(x  3)  54  6x(y  z) 

2

 54  6x(3  x) 

3  x 

2

2

(x  3) 

x 3  15x 2  27x  81
2

t

vớ
t

[

ả

ã
ạ

Bảng biến thiên



x

0

y’

1
0

-

3



+

y
34
Từ bảng biến thiên suy ra MinP = 34, xảy ra khi và chỉ khi
.
Câu VIa.
1. (C):
, có tâm I(-3;1), bán kính R = 5, AI = 10.
D ó Î
ều.
Gọi...
ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KHỐI D THI TH ĐẠI HC GSTT lần 3 năm 2014
www.GSTT.vn
Câu I.
2. Tm ca h 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
 
  
 
  

 
A
và x
B
-et ta có:
 
  
  


 

 .

  
  

  
  


  

 

 

 
 
 
 
  
   
 









  
  

  

 

 
  
  

  
  
.
Câu II.
1. u kin: sinx 0 x 
i:
3π π π
2cos x sin 2x 1 2sinxcosx 2cos x sin 2x 1 2sinxcosx
4 4 4 4
2
π
2cos x sin 2x sinx cosx
44
2
π π π
2cos x cos 2x 2cos x
4 4 4



3π
xkπ
π
ππ
4
x0
xkπ
4
42
π
x k2π
ππ
2
ππ
2x x k2π
2x x
k2π
44
44
x
3









cos
cos cos

Đề thi thử Toán khối D GSTT Group lần III - Trang 2
Đề thi thử Toán khối D GSTT Group lần III - Người đăng: Nguyễn Duy Tân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi thử Toán khối D GSTT Group lần III 9 10 402