Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013 Môn: HÓA HỌC; Khối A

Được đăng lên bởi dmloan94
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1318 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi có 6 trang)

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013
Môn: HÓA HỌC; Khối A
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Mã đề thi 617

Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:............................................................................

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; Ca = 40; Cr = 52;
Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Khi được chiếu sáng, hiđrocacbon nào sau đây tham gia phản ứng thế với clo theo tỉ lệ mol
1 : 1, thu được ba dẫn xuất monoclo là đồng phân cấu tạo của nhau?
A. isopentan.
B. neopentan.
C. butan.
D. pentan.
Câu 2: Khối lượng Ag thu được khi cho 0,1 mol CH3CHO phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung
dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng là
A. 16,2 gam.
B. 21,6 gam.
C. 10,8 gam.
D. 43,2 gam.
Câu 3: Phenol phản ứng được với dung dịch nào sau đây?
A. NaHCO3.
B. NaCl.
C. HCl.
D. KOH.
Câu 4: Trong điều kiện thích hợp, xảy ra các phản ứng sau:
(a) 2H2SO4 + C ⎯⎯
→ 2SO2 + CO2 + 2H2O.
(b) H2SO4 + Fe(OH)2 ⎯⎯
→ FeSO4 + 2H2O.
(c) 4H2SO4 + 2FeO ⎯⎯
→ Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O.
(d) 6H2SO4 + 2Fe ⎯⎯
→ Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O.
Trong các phản ứng trên, phản ứng xảy ra với dung dịch H2SO4 loãng là
A. (b).
B. (a).
C. (d).
D. (c).
Câu 5: Cho m gam Fe vào bình chứa dung dịch gồm H2SO4 và HNO3, thu được dung dịch X và 1,12 lít
khí NO. Thêm tiếp dung dịch H2SO4 dư vào bình thu được 0,448 lít khí NO và dung dịch Y. Biết
trong cả hai trường hợp NO là sản phẩm khử duy nhất, đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Dung dịch Y hòa
tan vừa hết 2,08 gam Cu (không tạo thành sản phẩm khử của N+5). Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn
toàn. Giá trị của m là
A. 4,06.
B. 2,40.
C. 4,20.
D. 3,92.
Câu 6: Oxi hóa hoàn toàn 3,1 gam photpho trong khí oxi dư. Cho toàn bộ sản phẩm vào 200 ml dung
dịch NaOH 1M đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X. Khối lượng muối trong X là
A. 12,0 gam.
B. 14,2 gam.
C. 11,1 gam.
D. 16,4 gam.
Câu 7: Cho bột Fe vào dung dịch gồm AgNO3 và Cu(NO3)2. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn,
thu được dung dịch X gồm hai muối và chất rắn Y gồm hai kim loại. Hai muối trong X và hai kim
loại trong Y lần lượt là:
A. Fe(NO3)2; Fe(NO3)3 và Cu; Ag.
B. Cu(NO3)2; Fe(NO3)2 và Cu; Fe.
C. Cu(NO3)2; Fe(NO3)2 và Ag; Cu.
D. Cu(NO3)2; AgNO3 và Cu; Ag.
Câu 8: Tên thay thế (the...
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
ĐỀ CHÍNH THC
(Đề thi có 6 trang)
ĐỀ THI TUYN SINH ĐẠI HC NĂM 2013
Môn: HÓA HC; Khi A
Thi gian làm bài: 90 phút, không k thi gian phát đề
đề thi 617
H, tên thí sinh:..........................................................................
S báo danh:............................................................................
Cho biết nguyên t khi ca các nguyên t:
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; Ca = 40; Cr = 52;
Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
I. PHN CHUNG CHO TT C THÍ SINH (40 câu, t câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Khi được chiếu sáng, hiđrocacbon nào sau đây tham gia phn ng thế vi clo theo t l mol
1 : 1, thu được ba dn xut monoclo là đồng phân cu to ca nhau?
A. isopentan. B. neopentan. C. butan. D. pentan.
Câu 2: Khi lượng Ag thu được khi cho 0,1 mol CH
3
CHO phn ng hoàn toàn vi lượng dư dung
dch AgNO
3
trong NH
3
, đun nóng là
A. 16,2 gam. B. 21,6 gam. C. 10,8 gam. D. 43,2 gam.
Câu 3: Phenol phn ng được vi dung dch nào sau đây?
A. NaHCO
3
. B. NaCl. C. HCl. D. KOH.
Câu 4: Trong điu kin thích hp, xy ra các phn ng sau:
(a) 2H
2
SO
4
+ C 2SO⎯⎯
2
+ CO
2
+ 2H
2
O.
(b) H
2
SO
4
+ Fe(OH)
2
FeSO⎯⎯
4
+ 2H
2
O.
(c) 4H
2
SO
4
+ 2FeO Fe⎯⎯
2
(SO
4
)
3
+ SO
2
+ 4H
2
O.
(d) 6H
2
SO
4
+ 2Fe Fe⎯⎯
2
(SO
4
)
3
+ 3SO
2
+ 6H
2
O.
Trong các phn ng trên, phn ng xy ra vi dung dch H
2
SO
4
loãng là
A. (b). B. (a). C. (d). D. (c).
Câu 5: Cho m gam Fe vào bình cha dung dch gm H
2
SO
4
và HNO
3
, thu được dung dch X và 1,12 lít
khí NO. Thêm tiếp dung dch H
2
SO
4
dư vào bình thu được 0,448 lít khí NO và dung dch Y. Biết
trong c hai trường hp NO là sn phm kh duy nht, đo điu kin tiêu chun. Dung dch Y hòa
tan va hết 2,08 gam Cu (không to thành sn phm kh ca N
+5
). Biết các phn ng đều xy ra hoàn
toàn. Giá tr ca m là
A. 4,06. B. 2,40. C. 4,20. D. 3,92.
Câu 6: Oxi hóa hoàn toàn 3,1 gam photpho trong khí oxi dư. Cho toàn b sn phm vào 200 ml dung
dch NaOH 1M đến khi phn ng xy ra hoàn toàn, thu được dung dch X. Khi lượng mui trong X là
A. 12,0 gam. B. 14,2 gam. C. 11,1 gam. D. 16,4 gam.
Câu 7: Cho bt Fe vào dung dch gm AgNO
3
và Cu(NO
3
)
2
. Sau khi các phn ng xy ra hoàn toàn,
thu được dung dch X gm hai mui và cht rn Y gm hai kim loi. Hai mui trong X và hai kim
loi trong Y ln lượt là:
A. Fe(NO
3
)
2
;
Fe(NO
3
)
3
và Cu; Ag. B. Cu(NO
3
)
2
; Fe(NO
3
)
2
và Cu; Fe.
C. Cu(NO
3
)
2
; Fe(NO
3
)
2
và Ag; Cu. D. Cu(NO
3
)
2
; AgNO
3
và Cu; Ag.
Câu 8: Tên thay thế (theo IUPAC) ca (CH
3
)
3
C–CH
2
–CH(CH
3
)
2
A. 2,2,4,4-tetrametylbutan. B. 2,4,4-trimetylpentan.
C. 2,2,4-trimetylpentan. D. 2,4,4,4-tetrametylbutan.
Câu 9: Tiến hành đin phân dung dch cha m gam hn hp CuSO
4
và NaCl (hiu sut 100%, đin
cc trơ, màng ngăn xp), đến khi nước bt đầu b đin phân c hai đin cc thì ngng đin phân,
thu được dung dch X và 6,72 lít khí (đktc) anot. Dung dch X hòa tan ti đa 20,4 gam Al
2
O
3
.
Giá tr ca m là
A. 25,6. B. 50,4. C. 51,1. D. 23,5.
Trang 1/6 - Mã đề thi 617
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013 Môn: HÓA HỌC; Khối A - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013 Môn: HÓA HỌC; Khối A - Người đăng: dmloan94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013 Môn: HÓA HỌC; Khối A 9 10 660