Ktl-icon-tai-lieu

Đề thực hành tin học

Được đăng lên bởi proteinqb
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 125 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GD&DTPHU

KY THI TOT NGHI:E:P TRINH DQ A - KHOA NGA Y 14/12/2008
M6n
TIN HQC (Phfln th1lJ'chimh)
, ,
Tho'i
60 phut (kh6ng kd th()-igian phrit)
I De s6: 4

theo mdu sau day:
th~p
nien 70 va kinh thien van Hubble
ban d,1u cae nha khoa h9C cho
vimh dai n6i ti~ng nay duqc
m6i
] 00
nam tnr6c,
"san phdm /I cua m(Jt saD ch6i
ch~m v6i m9t
trang 16n.
du
H~u
ma tau
Cassini
m6i
thu
da .]amthay d6i hOa11toa11gia thuyet tren ...

sau
nhung
thanh
la
do va

H £>AI SA
--------~-C?3~C?3~(Qg~----------

DANH SA-CH HOC SINH
Ti~n
hqc b6ng

4. Thoat kh6i MS-WORD ho~c thu nh6 man

PHAN II: MS~POWERPOINT

I Tang
hqc phi I s6

sO(;inthao d~ ti~p

Ohi eM

I

lam ph,1n n.

(4 didm)

MS-POWERPOINT va
hi~n die yeu
d~
bai va
H~n ]a s6 bao danh
sau day:
LUll

Y:

Khi thi~t k~, thi
phai:
+ t(;iOmau ho~c hoa
cho n~n va ch9n mau chu
hqp.
+ t(;iOhi~u ung sao cho th(r tV'
tUQ11gtrong slide
thV'c
la: dong tH~u d~
anh 7kh6i
tac d9ng "me word".
+ t~o m9t
k~t
thanh 6'ph,1nL

--------------II ~ t ---------------

...
GD&DTPHU
KY THI TOT NGHI:E:P TRINH DQ A - KHOA NGA
Y
14/12/2008
M6n TIN HQC (Phfln th1lJ'chimh) , ,
Tho'i 60
phut
(kh6ng kd th()-igian phrit)
I
De
s6: 4
theo mdu sau day:
sau
nhung
thanh
la
do va
H
£>AI
SA
th~p nien 70 va kinh thien van Hubble
ban d,1ucae nha khoa h9C cho
vimh dai n6i ti~ng nay duqc
m6i ]00 nam tnr6c,
"san phdm
/I
cua m(Jt saD ch6i
ch~m v6i m9t trang 16n.
du H~u ma tau Cassini m6i thu
da .]amthay d6i hOa11toa11gia thuyet tren ...
--------~-C?3~C?3~(Qg~----------
DANH
SA-CH HOC
SINH
Ti~n
I
I Tang
hqc b6ng hqc phi
I
s6
Ohi eM
4. Thoat kh6i MS-WORD ho~c thu nh6 man
sO(;inthao d~ ti~p
lam ph,1n
n.
PHAN
II:
MS~POWERPOINT (4 didm)
MS-POWERPOINT va hi~n
die
yeu
d~ bai va H~n ]a s6 bao danh
sau day:
phai:
cho n~n va ch9n mau chu
LUll
Y:
Khi thi~t k~, thi
+ t(;iOmau ho~c hoa
hqp.
+ t(;iOhi~u ung sao cho th(r tV'
tUQ11gtrong slide thV'c
la: dong tH~u d~ anh
7
kh6i
tac d9ng
"me
word".
+ t~o m9t k~t
thanh 6'ph,1nL
---------------II~
t ---------------
Đề thực hành tin học - Người đăng: proteinqb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thực hành tin học 9 10 749