Ktl-icon-tai-lieu

Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp cần phải có các nguồn lực kinh tế như:

Được đăng lên bởi hoangpham1608
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 967 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP
NHỎ VÀ VỪA.
1. Khái niệm và đặc điểm của tài sản cố định trong doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.1. Khái niệm
§Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c doanh nghiÖp cÇn cã ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè ®Çu vµo. VÒ mÆt
hiÖn vËt, c¸c yÕu tè ®Çu vµo cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt bao gåm: T liÖu lao ®éng, ®èi tîng lao ®éng vµ lao
®éng sèng cña con ngêi.Tài sản cố định là bộ phận chủ yếu, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá trị tài sản,
phản ánh các nguồn lực kinh tế và có giá trị ban đầu lớn, thời gian sử dụng dài. Theo Chuẩn mực kế toán
Việt Nam (Chuẩn mực số 03 - Tài sản cố định hữu hình, chuẩn mực số 04 - Tài sản cố định vô hình),
các tài sản được ghi nhận là TSCĐ phải thỏa mãn đồng thời tất cả bốn tiêu chuẩn ghi nhận sau:
- Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó.
- Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách đáng tin cậy.
- Có thời gian sử dụng ước tính trên một năm trở lên.
- Có đủ tiêu chuẩn giá trị theo quy định hiện hành: từ 10 triệu đồng trở lên.
1.2. Đặc điểm
TSC§ trong c¸c doanh nghiÖp lµ nh÷ng t liÖu lao ®éng chñ yÕu vµ c¸c tµi s¶n kh¸c cã gi¸ trÞ lín, tham
gia vµo nhiÒu chu k× SXKD vµ gi¸ trÞ cña nã ®îc chuyÓn dÞch dÇn dÇn, tõng phÇn vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm,
dÞch vô ®îc s¶n xuÊt ra trong c¸c chu k× s¶n xuÊt.
II. PHÂN LOẠI VÀ ĐÁNH GIÁ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
1. Phân loại tài sản cố định
Do TSCĐ trong doanh nghiệp có nhiều loại với nhiều hình thái biểu hiện, tính chất đầu tư, công dụng và
tình hình sử dụng khác nhau… nên để thuận lợi cho việc quản lý và hạch toán TSCĐ cần sắp xếp TSCĐ
vào từng nhóm theo những đặc trưng nhất định. Có nhiều cách phân loại TSCĐ khác nhau, tùy thuộc
vào lựa chọn của từng doanh nghiệp.
1.1. Phân loại theo hình thái biểu hiện kết hợp với tính chất đầu tư
TSCĐ của doanh nghiệp được chia thành:
- Tài sản cố định hữu hình: Là những TSCĐ có hình thái vật chất và do doanh nghiệp nắm giữ để sử
dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ hữu hình.
- Tài sản cố định vô hình: Là những TSCĐ không có hình thái vật chất nhưng xác định được giá trị và
do doanh nghiệp nắm giữ, sử dụng trong sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ hoặc cho các đối tượng
khác thuê phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình.
- Tài sản cố định thuê tài chính: Là TSCĐ mà doanh nghiệp đi thuê dài hạn và được bên cho thuê
chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản. Khi kết thúc thời hạn thu...
CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP
NHỎ VÀ VỪA.
1. Khái niệm và đặc điểm của tài sản cố định trong doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.1. Khái niệm
§Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c doanh nghiÖp cÇn cã ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè ®Çu vµo. VÒ mÆt
hiÖn vËt, c¸c yÕu ®Çu vµo cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt bao gåm: T liÖu lao ®éng, ®èi tîng lao ®éng lao
®éng sèng cña con ngêi.Tài sản cố định là bộ phận chủ yếu, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá trị tài sản,
phản ánh các nguồn lực kinh tế và có giá trị ban đầu lớn, thời gian sử dụng dài. Theo Chuẩn mực kế toán
Việt Nam (Chuẩn mực số 03 - Tài sản c định hữu nh, chuẩn mực số 04 - Tài sản cố định nh),
các tài sản được ghi nhận là TSCĐ phải thỏa mãn đồng thời tất cả bốn tiêu chuẩn ghi nhận sau:
- Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sdụng tài sản đó.
- Ngun giá tài sản phải được xác định mt ch đáng tin cậy.
- thời gian sdụng ước tính tn mộtm trở lên.
- đủ tu chuẩn giá trị theo quy đnh hiện hành: t 10 triệu đng trở lên.
1.2. Đặc điểm
TSC§ trong c¸c doanh nghiÖp nh÷ng t liÖu lao ®éng chñ yÕu c¸c tµi s¶n kh¸c cã gi¸ trÞ lín, tham
gia vµo nhiÒu chu SXKD gi¸ trÞ cña ®îc chuyÓn dÞch dÇn n, ng phÇn vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm,
dÞch vô ®îc s¶n xuÊt ra trong c¸c chu k× s¶n xuÊt.
II. PHÂN LOẠI VÀ ĐÁNH GIÁ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
1. Phân loại tài sản cố định
Do TSCĐ trong doanh nghiệp có nhiều loại với nhiều hình thái biểu hiện, tính chất đầu tư, công dụng và
tình hình sử dụng khác nhau… nên để thuận lợi cho việc quản lý và hạch toán TSCĐ cần sắp xếp TSCĐ
vào từng nhóm theo những đặc trưng nhất định. nhiều cách phân loại TSCĐ khác nhau, tùy thuộc
vào lựa chọn của từng doanh nghiệp.
1.1. Phân loại theo hình thái biểu hiện kết hợp với tính chất đầu tư
TSCĐ của doanh nghiệp được chia thành:
- Tài sản cố định hữu hình: những TSCĐ hình thái vật chất và do doanh nghiệp nắm giữ đ sử
dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ hữu hình.
- Tài sản cố định hình: những TSCĐ không hình thái vật chất nhưng xác định được giá trị
do doanh nghiệp nắm giữ, sử dụng trong sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ hoặc cho các đối tượng
khác thuê phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình.
- Tài sản cố định thuê tài chính: TSCĐ doanh nghiệp đi thuê dài hạn được bên cho thuê
chuyển giao phần lớn rủi ro lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản. Khi kết thúc thời hạn thuê, bên
thuê được quyền lựa chọn mua lại tài sản thuê hoặc tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thỏa thuận trong
hợp đồng thuê tài chính.
1.2. Phân loại theo quyền sở hữu tài sản
C¸ch ph©n lo¹i nµy c¨n vµo quyÒn h÷u TSC§ ®Ó s¾p xÕp toµn TSC§ trong ®¬n thµnh c¸c
lo¹i TSC§: TSC§ tù cã vµ tµi s¶n cè ®Þnh thuª ngoµi:
- TSC§ tù cã nh÷ng TSC§ thuéc quyÒn së h÷u cña doanh nghiÖp. §©y nh÷ng TSC§ ®îc x©y dùng,
mua s¾m, h×nh thµnh nguån vèn ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp, cÊp trªn cÊp, nguån vèn vay, nguån vèn liªn
doanh... vµ nh÷ng TSC§ ®îc biÕu, tÆng...
Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp cần phải có các nguồn lực kinh tế như: - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp cần phải có các nguồn lực kinh tế như: - Người đăng: hoangpham1608
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp cần phải có các nguồn lực kinh tế như: 9 10 642