Ktl-icon-tai-lieu

Điểm từng thành viên

Được đăng lên bởi hoangquyen-lekim
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 404 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chỉ tiêu

Điểm từng thành viên

T1

T2

T3

T4

Tổng

T5

T6

T7

T8

Độ trong
Màu
Mùi
Vị
Tổng
HỆ SỐ TRỌNG LƯỢNG ( đê khúc sau khi ra kết quả nha má )
Các mức chất lượng
Mức
Tốt
khá
Trung bình
kém
Rất kém
Hỏng

Điểm
18,6 – 20,0
15,2 – 18,5
11,2 – 15,1
7,2 – 11,1
4,0 – 7,1
0,0 – 3,9

Trung bình
chưa có trọng
lượng

Hệ số
trọng
lượng

Trung
bình có
trọng
lượng

PHIẾU HƯỚNG DẪN
Thang điểm sử dụng từ 0 đến 5
 Bạn hãy thanh vị bằng nước lọc trước khi thử mẫu
 Bạn nhận được lần lượt 4 nước cam ép trong đó có 1 mẫu chuẩn A( mẫu chuẩn này sẽ được giữ
lại ở vị trí người thử trong suốt quá trình đánh giá) và 3 mẫu đánh giá sẽ được mã hóa bằng số
có 3 chữ số
 Bạn hãy nếm mẫu và cho chúng tôi biết các chỉ tiêu về màu sắc, hình thái, mùi vị của các mẫu
này so với mẫu chuẩn A bằng cách cho điểm trong chỉ tiêu theo thang điểm tiêu chuẩn, bạn hãy
ghi điểm đó vào phiếu trả lời
 Bảng điểm được sử dụng là bảng điểm từ 0 đến 5 ứng với các điểm là các yêu cầu về chỉ tiêu của
sản phẩm.
VÍ DỤ
Mã số mẫu thử: 523
Chỉ tiêu
Màu sắc
Mùi vị
Hình thái

Điểm
3
4
2

Chú ý :
-

Bạn có thể thử lại mẫu chuẩn nếu không nhớ tính chất của mẫu này sau đó thanh vị lại bằng
nước lọc trước khi thử sang mẫu tiếp theo
Bạn hãy đưa ra câu trả lời cho mọi trường hợp ngay cả khi không có câu trả lời chính xác
Bạn không phải bận tâm về câu trả lời trước vì sự sắp xếp mẫu mỗi lần thử là ngẫu nhiên

PHIẾU CHO ĐIỂM
Phép thử cho điểm chất lượng TCVN 3215-79
Họ và tên:
Sản phẩm :

Mẫu

...........
Mẫu

...........
Mẫu

............
Mẫu

...........

Ngày thử:
Chữ kí :

Các chỉ tiêu
Độ trong
Màu sắc
Mùi
Vị
Các chỉ tiêu
Độ trong
Màu sắc
Mùi
Vị
Các chỉ tiêu
Độ trong
Màu sắc
Mùi
Vị
Các chỉ tiêu
Độ trong
Màu sắc
Mùi
Vị

Điểm số chất lượng

Nhận xét

Điểm số chất lượng

Nhận xét

Điểm số chất lượng

Nhận xét

Điểm số chất lượng

Nhận xét

...
Chỉ êu Điểm từng thành viên Tổng Trung bình
chưa có trọng
lượng
Hệ số
trọng
lượng
Trung
bình có
trọng
lượng
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8
Độ trong
Màu
Mùi
Vị
Tổng
HỆ SỐ TRỌNG LƯỢNG ( đê khúc sau khi ra kết quả nha má )
Các mức chất lượng
Mức Điểm
Tốt 18,6 – 20,0
khá 15,2 – 18,5
Trung bình 11,2 – 15,1
kém 7,2 – 11,1
Rất kém 4,0 – 7,1
Hỏng 0,0 – 3,9
Điểm từng thành viên - Trang 2
Điểm từng thành viên - Người đăng: hoangquyen-lekim
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Điểm từng thành viên 9 10 68