Ktl-icon-tai-lieu

Diễn văn về Đảng

Được đăng lên bởi vuarau
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 537 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Kính thưa các quý vị đại biểu!
Kính thưa các đồng chí!
Trong không khí vui mừng, phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thi đua
lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
XII của Đảng, rộn ràng chuẩn bị mừng đón Xuân mới - Ất Mùi 2015, hôm nay Đảng bộ
Trường Đại học Vinh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản
Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2015); hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2014; triển
khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2015. Thay mặt Đảng uỷ, tôi nhiệt liệt chào
mừng các vị khách quý và các đại biểu đã có mặt trong buổi lễ trọng thể này. Chúc các đồng
chí dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.
Thưa các đồng chí !
85 năm về trước, vào mùa xuân năm 1930, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì Hội
nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự ra đời của
Đảng Cộng sản Việt Nam là một sự kiện lịch sử trọng đại, mở ra bước ngoặt căn bản trong sự
phát triển của dân tộc. Lần đầu tiên trong lịch sử, nhân dân Việt Nam đã có một chính đảng
mang bản chất cách mạng và khoa học, đủ sức lãnh đạo nhân dân giành quyền sống, quyền tự
do, quyền mưu cầu hạnh phúc và các quyền dân tộc cơ bản khác để xây dựng và phát triển
đất nước.
Được lãnh tụ Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập và rèn luyện, Đảng Cộng sản Việt Namtrở
thành ngọn đuốc soi đường cho nhân dân ta vùng lên đấu tranh chiến thắng các thế lực cướp
nước và bán nước. Chỉ sau 15 năm kể từ ngày thành lập, Đảng đã lãnh đạo nhân dân làm nên
cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 long trời lở đất, chấm dứt thân phận nô lệ, khai sinh ra
nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đã khẳng định dứt
khoát rằng chỉ có Đảng ta là Đảng duy nhất có khả năng lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi đến
thắng lợi.
Sau Cách mạng tháng Tám, vượt qua những thử thách hiểm nghèo, Đảng lãnh đạo
nhân dân bắt tay xây dựng chế độ xã hội mới và bảo vệ chính quyền cách mạng còn non trẻ.
Tiếp theo đó là cuộc trường chinh cứu nước chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược
kéo dài 30 năm nhằm thực hiện khát vọng của dân tộc và chân lý của mọi thời đại: "Không có
gì quý hơn Độc lập, Tự do".
Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, đất nước hoàn toàn độc lập, thống nhất, giang sơn
thu về một mối, Đảng tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta tiến hành hai nhiệm vụ chiến lược: xây
dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong bối cảnh quốc tế có
nhiều biến động phức tạp và tình hình trong nước có nhiều khó khăn, Đảng ta...
Kính thưa các quý vị đại biểu!
Kính thưa các đồng chí!
Trong không khí vui mừng, phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thi đua
lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
XII của Đảng, rộn ràng chuẩn bị mừng đón Xuân mới - Ất Mùi 2015, hôm nay Đảng bộ
Trường Đại học Vinh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản
Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2015); hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2014; triển
khai nhiệm vụ công tác y dựng Đảng năm 2015. Thay mặt Đảng uỷ, tôi nhiệt liệt chào
mừng các vị khách quý và các đại biểu đã có mặt trong buổi lễ trọng thể này. Chúc các đồng
chí dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.
Thưa các đồng chí !
85 năm vtrước, vào mùa xuân năm 1930, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì Hội
nghị hợp nhất c tổ chức cộng sản để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự ra đời của
Đảng Cộng sản Việt Nam là một sự kiện lịch sử trọng đại, mở ra bước ngoặt căn bản trong sự
phát triển của dân tộc. Lần đầu tiên trong lịch sử, nhân dân Việt Nam đã một chính đảng
mang bản chất cách mạng và khoa học, đủ sức lãnh đạo nhân dân giành quyền sống, quyền tự
do, quyền mưu cầu hạnh phúc các quyền dân tộc bản khác để xây dựng phát triển
đất nước.
Được lãnh tụ Hồ Chí Minhđại sáng lập rèn luyện, Đảng Cộng sản Việt Namtrở
thành ngọn đuốc soi đường cho nhân dân ta vùng n đấu tranh chiến thắng các thế lực cướp
nước và bán nước. Chỉ sau 15 năm kể tngày thành lập, Đảng đã lãnh đạo nhân dân làm nên
cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 long trời lở đất, chấm dứt thân phận nô lệ, khai sinh ra
nước Việt Nam dân chủ cộng a. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đã khẳng định dứt
khoát rằng chỉ có Đảng ta là Đảng duy nhất có khả năng lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi đến
thắng lợi.
Sau Cách mạng tháng Tám, vượt qua những thử thách him nghèo, Đảng lãnh đạo
nhân dân bắt tay xây dựng chế độ hội mới bảo vệ chính quyền cách mạng còn non trẻ.
Tiếp theo đó cuộc trường chinh cứu nước chống thực dân Pháp đế quốc Mỹ xâm lược
kéo dài 30 năm nhằm thực hiện khát vọng của dân tộc và chân lý của mọi thời đại: "Không có
gì quý hơn Độc lập, Tự do".
Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, đất nước hoàn toàn độc lập, thống nhất, giang sơn
thu về một mối, Đảng tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta tiến hành hai nhiệm vụ chiến lược: xây
dựng bảo vệ vững chắc Tổ quốc Vit Nam xã hội chủ nghĩa. Trong bối cảnh quốc tế
nhiều biến động phức tạp và tình hình trong nước có nhiều khó khăn, Đảng ta vẫn vững vàng
chèo lái con thuyền cách mạng. Cùng một lúc, chúng ta phải hàn gắn vết thương chiến tranh,
khôi phục phát triển kinh tế đất nước, ổn định mọi mặt đời sống của nhân dân; vừa phải
củng cố chính quyn cách mạng, đập tan âm mưu phản kháng của các phần tử phản động
trong nước cấu kết với các thế lực phản động quốc tế. Thêm vào đó, những sai lầm của bệnh
chủ quan duy ý chí buổi đầu xây dựng chủ nghĩa hội đã đưa đất nước rơi vào tình trạng
khủng hoảng. Trước tình hình đó, bằng bản lĩnh và nghị lực, kinh nghiệm ý chí cũng như
trách nhiệm trước vận mnh của dân tộc, Đảng ta đã nghiêm túc nhìn thẳng vào sự thật, chỉ ra
những khuyết điểm sai lầm ch quan, dũng cảm khởi xướng lãnh đạo công cuộc đổi mới
toàn diện đất nước, đưa đất nước tiếp tục tiến lên trên sở kiên định mục tiêu, tưởng:
"Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội".
Sau 30 năm đổi mới, như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã nhận định, đất nước
ta đã thu được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Những thành tựu đó đã làm thay
đổi đáng kể diện mạo của đất nước từ kinh tế, chính trị đến văn hoá, hội. Quốc phòng an
ninh được giữ vững và tăng cường. Vai trò, vị thế của Việt Nam được nâng cao trên trường
quốc tế..., sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên rất nhiều, tạo ra thế và lực mới cho đất
Diễn văn về Đảng - Trang 2
Diễn văn về Đảng - Người đăng: vuarau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Diễn văn về Đảng 9 10 691