Ktl-icon-tai-lieu

Điều chỉnh thông tin người sở hữu chứng khoán

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 316 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY CP DƯỢC VTYT
THANH HÓA
Số: ....DTH/ĐCTT
V/v:điều chỉnh thông tin người sở
hữu chứng khoán

Mẫu 13B/ĐKCK
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày .... tháng ... năm 2011

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế Thanh Hóa đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt
Nam (VSD) điều chỉnh lại thông tin về người sở hữu chứng khoán đã được đăng ký tại VSD như
sau:
- Mã chứng khoán: DTH
- Sàn giao dịch:
SGDCK Hà Nội

SGDCK TPHCM

UPCoM

 Chưa niêm yết/đăng ký giao dịch

STT

Thông tin
đã đăng ký

Thông tin
đề nghị điều chỉnh

Ghi chú

1
2
3
Lý do điều chỉnh: Do nhân viên trong quá trình nhập dữ liệu vào đã bị nhầm lẫn.
Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế Thanh Hóa cam kết các thông tin đề nghị điều chỉnh nêu trên là
hoàn toàn trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm đối với mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến
việc điều chỉnh này.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu TV

Tài liệu gửi kèm:
- Giấy đề nghị điều chỉnh thông tin của nhà đầu tư
- 01 bản sao hợp lệ CMND/Giấy CNĐKKD/Giấy chứng nhận đăng ký
mã số giao dịch chứng khoán mới, bản sao cũ (nếu có) của nhà đầu tư);

CHỦ TỊCH HĐQT
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

...
Mẫu 13B/ĐKCK
CÔNG TY CP DƯỢC VTYT
THANH HÓA
Số: ....DTH/ĐCTT
V/v:điều chỉnh thông tin người sở
hữu chứng khoán
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày .... tháng ... năm 2011
Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Công ty Cổ phần Dược vật y tế Thanh Hóa đề nghị Trung tâm Lưu Chứng khoán Việt
Nam (VSD) điều chỉnh lại thông tin về người sở hữu chứng khoán đã được đăng tại VSD như
sau:
- Mã chứng khoán: DTH
- Sàn giao dịch:
SGDCK Hà Nội SGDCK TPHCM
UPCoM Chưa niêm yết/đăng ký giao dịch
STT
Thông tin
đã đăng ký
Thông tin
đề nghị điều chỉnh
Ghi chú
1
2
3
Lý do điều chỉnh: Do nhân viên trong quá trình nhập dữ liệu vào đã bị nhầm lẫn.
Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế Thanh Hóa cam kết các thông tin đề nghị điều chỉnh nêu trên là
hoàn toàn trung thực, chính xác chịu trách nhiệm đối với mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến
việc điều chỉnh này.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu TV
Tài liệu gửi kèm:
- Giấy đề nghị điều chỉnh thông tin của nhà đầu tư
- 01 bản sao hợp lệ CMND/Giấy CNĐKKD/Giấy chứng nhận đăng
mã số giao dịch chứng khoán mới, bản sao cũ (nếu có) của nhà đầu tư);
CHỦ TỊCH HĐQT
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)
Điều chỉnh thông tin người sở hữu chứng khoán - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Điều chỉnh thông tin người sở hữu chứng khoán 9 10 490