Ktl-icon-tai-lieu

Điều kiện và thủ tục thành lập trường đại học

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 256 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Điều kiện và thủ tục thành lập trường đại học
a. Trình tự thực hiện
Việc thành lập trường đại học do Thủ tướng Chính phủ quyết định.
Dự án thành lập trường đại học được thực hiện theo 2 bước:
- Bước 1: Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận Dự án đầu tư thành lập
trường, thẩm định các điều kiện và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê
duyệt chủ trương đầu tư thành lập trường.
- Bước 2: Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế
hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ và các cơ quan liên quan tổ chức thẩm
định dự án đầu tư thành lập trường và các điều kiện được quy định tại Quyết
định này, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định thành lập trường.
b. Cách thức thực hiện
Hồ sơ gửi về bộ phận “Một cửa”, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ
Việt, Hà Nội qua đường bưu điện.
c. Hồ sơ
Thành phần hồ sơ bước 1:
Hồ sơ trình xin phê duyệt chủ trương đầu tư thành lập trường đại học
gồm có:
- Tờ trình đề nghị thành lập trường đại học của cơ quan chủ quản (đối
với trường đại học công lập); của tổ chức hoặc cá nhân (đối với trường đại
học tư thục), trong đó cần nêu rõ: tên trường bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
Tên trường phải gắn với địa danh nơi đặt trụ sở chính của trường hoặc gắn
với lĩnh vực đào tạo hoặc danh nhân văn hóa, lịch sử;
- Văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận về việc thành lập
trường tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Văn bản chấp thuận của
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cần phải nêu rõ về sự cần thiết, tính phù hợp của
việc thành lập trường so với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa
phương; dự kiến địa điểm, đất đai xây dựng trường và khả năng phối hợp,
tạo điều kiện của địa phương đối với việc xây dựng và phát triển nhà trường;
- Dự án đầu tư thành lập trường đại học đáp ứng yêu cầu chất lượng
nội dung, hình thức. Nội dung Dự án cần làm rõ về sự cần thiết thành lập
trường; tính phù hợp với Quy hoạch mạng lưới các trường đại học và quy
hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; mục tiêu, nhiệm vụ, giải
pháp thực hiện; ngành nghề, quy mô đào tạo, tuyển sinh trong từng giai
đoạn; dự kiến cơ cấu bộ máy tổ chức, quản lý, điều hành; số lượng, trình độ
giảng viên, cán bộ quản lý; đất đai, vốn điều lệ, dự thảo Quy chế tổ chức và
hoạt động; quy hoạch và kế hoạch xây dựng, phát triển trường trong từng

giai đoạn.
Trong dự án cần nêu rõ dự kiến tổng số vốn để thực hiện các kế hoạch
và bảo đảm hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học trong 3 năm đầu thành
lập và các năm tiếp theo; có thuyết minh rõ về tính khả thi và hợp pháp của
các...
Điều kiện và thủ tục thành lập trường đại học
a. Trình tự thực hiện
Việc thành lập trường đại học do Thủ tướng Chính phủ quyết định.
Dự án thành lập trường đại học được thực hiện theo 2 bước:
- Bước 1: Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận D án đầu thành lập
trường, thẩm định các điều kiện trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê
duyệt chủ trương đầu tư thành lập trường.
- Bước 2: Bộ Giáo dục Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế
hoạch Đầu tư, Tài chính, Nội v và các quan liên quan tổ chức thẩm
định dự án đầu tư thành lập trường và các điều kiện được quy định tại Quyết
định này, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định thành lập trường.
b. Cách thức thực hiện
Hồ gửi về bộ phận “Một cửa”, Bộ Giáo dục Đào tạo, 49 Đại Cồ
Việt, Hà Nội qua đường bưu điện.
c. Hồ sơ
Thành phần hồ sơ bước 1:
Hồ sơ trình xin phê duyệt ch trương đu tư thành lp trường đại học
gồm :
- Tờ trình đề nghị thành lập trường đại học của quan chủ quản (đối
với trường đại học công lập); của tổ chức hoặc nhân (đối với trường đại
học tư thục), trong đó cần nêu rõ: tên trường bằng tiếng Việt tiếng Anh.
Tên trường phải gắn với địa danh nơi đặt trụ sở chính của trường hoặc gắn
với lĩnh vực đào tạo hoặc danh nhân văn hóa, lịch sử;
- Văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận về việc thành lập
trường tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Văn bản chấp thuận của
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cần phải nêu rõ về sự cần thiết, tính phù hợp của
việc thành lập trường so với quy hoạch phát triển kinh tế - hội của địa
phương; dự kiến địa điểm, đất đai xây dựng trường khả năng phối hợp,
tạo điều kiện của địa phương đối với việc xây dựng và phát triển nhà trường;
- Dự án đầu thành lập trường đại học đáp ứng yêu cầu chất lượng
nội dung, nh thức. Nội dung Dự án cần làm về sự cần thiết thành lập
trường; tính phù hợp với Quy hoạch mạng ới các trường đại học quy
hoạch phát triển kinh tế - hội của địa phương; mục tiêu, nhiệm vụ, giải
pháp thực hiện; ngành nghề, quy đào tạo, tuyển sinh trong từng giai
đoạn; dự kiến cấu bộ máy tổ chức, quản lý, điều hành; số lượng, trình độ
giảng viên, cán bộ quản lý; đất đai, vốn điều lệ, dự thảo Quy chế tổ chức
hoạt động; quy hoạch và kế hoạch xây dựng, phát triển trường trong từng
Điều kiện và thủ tục thành lập trường đại học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điều kiện và thủ tục thành lập trường đại học - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Điều kiện và thủ tục thành lập trường đại học 9 10 195