Ktl-icon-tai-lieu

Điều lệ Công ty Hợp danh

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 534 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG
ĐIỀU LỆ CÔNG TY HỢP DANH
A/ NỘI DUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY THEO QUY ĐỊNH LUẬT DOANH
NGHIỆP 2005:
Theo điều 22 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005, nội dung
điều lệ công ty bao gồm :
1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện.
2. Ngành, nghề kinh doanh.
3. Vốn điều lệ; cách thức tăng và giảm vốn điều lệ.
4. Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của các thành viên
hợp danh.
5. Phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên.
6. Quyền và nghĩa vụ của thành viên.
7. Cơ cấu tổ chức quản lý.
8. Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh
chấp nội bộ.
9. Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người
quản lý.
10. Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh.
11. Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công
ty.
12. Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
13. Họ, tên, chữ ký của các thành viên hợp danh.
14. Các nội dung khác do các thành viên thoả thuận nhưng không được trái với
quy định của pháp luật.

B/ CHI TIẾT ĐIỀU LỆ ĐỂ THAM KHẢO:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________

ĐIỀU LỆ

CÔNG TY HỢP DANH ………………………………………………………….

Chúng tôi, gồm những thành viên có tên như sau:
STT

(1)
A
1
2
….
B

Họ và tên

(2)
Thành viên hợp
danh:
………

Ngày
tháng
năm
sinh
(đối
với
thành
viên là
cá
nhân)
(3)

Quốc
tịch

(4)

Số, ngày, nơi cấp
Nơi đăng ký
CMND hoặc hộ chiếu
hộ khẩu
đối với cá nhân hoặc
thường trú đối
Giấy CN ĐKKD đối
với cá nhân,
với doanh nghiệp, hoặc hoặc địa chỉ
QĐ thành lập đối với tổ trụ sở chính
chức
đối với tổ
chức
Số
Ngày, nơi
cấp
(5)
(6)
(7)

Thành viên góp
vốn:

1
…..

cùng đồng ý v ký tn chấp thuận dưới đây thành lập một CÔNG TY HỢP DANH
(dưới đây gọi tắt là Công ty) hoạt động tuân theo Luật pháp Việt Nam và Bản điều
lệ này với các chương, điều, khoản sau đây :

Chương I
ĐIỀU KHOẢN CHUNG
Điều 1. Phạm vi trách nhiệm
1. Thành viên hợp danh phải là cá nhân, có trình độ chuyên môn và uy tín nghề
nghiệp và phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa
vụ pháp lý của Công ty;
2. Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của Công ty trong
phạm vi số vốn đã góp vốn vào Công ty.
Điều 2 . Tên doanh nghiệp
-

Tên công ty viết bằng tiếng Việt :...................................................................................................
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:........................................
HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG
ĐIỀU LỆ CÔNG TY HỢP DANH
A/ NỘI DUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY THEO QUY ĐỊNH LUẬT DOANH
NGHIỆP 2005:
Theo điều 22 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005, nội dung
điều lệ công ty bao gồm :
1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện.
2. Ngành, nghề kinh doanh.
3. Vốn điều lệ; cách thức tăng và giảm vốn điều lệ.
4. Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch các đặc điểm bản khác của các thành viên
hợp danh.
5. Phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên.
6. Quyền và nghĩa vụ của thành viên.
7. Cơ cấu tổ chức quản lý.
8. Thể thức thông qua quyết đnh của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh
chấp nội bộ.
9. Căn cứ phương pháp xác định thù lao, tiền lương thưởng cho người
quản lý.
10. Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh.
11. Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể thủ tục thanh tài sản công
ty.
12. Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
13. Họ, tên, chữ ký của các thành viên hợp danh.
14. Các nội dung khác do các thành viên thoả thuận nhưng không được trái với
quy định của pháp luật.
B/ CHI TIẾT ĐIỀU LỆ ĐỂ THAM KHẢO:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________
Điều lệ Công ty Hợp danh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điều lệ Công ty Hợp danh - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Điều lệ Công ty Hợp danh 9 10 166