Ktl-icon-tai-lieu

điều lệ công ty

Được đăng lên bởi vo-huu-nhat
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 4367 lần   |   Lượt tải: 10 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT TÂN

Huế, ngày 11 tháng 04 năm 2013

MỤC LỤC

Điều 15. Cổ đông sáng lập..................................................................................12

PHẦN MỞ ĐẦU
Điều lệ này là cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần NHẬT
TÂN (dưới đây gọi là "Công ty"), là Công ty Cổ phần, được thành lập theo Luật Doanh
nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày
20/04/2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp. Điều lệ, các quy định của
Công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị Công ty nếu đã được
thông qua một cách hợp lệ phù hợp với quy định của pháp luật sẽ là những quy tắc và quy
định ràng buộc để tiến hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
Điều lệ này được soạn thảo và thông qua bởi các cổ đông sáng lập tại Đại hội cổ đông
sáng lập ngày 01 tháng 05 năm 2013.
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Mục I
ĐỊNH NGHĨA
Điều 1. Định nghĩa các thuật ngữ trong Điều lệ
1. Trừ trường hợp các điều khoản hoặc ngữ cảnh của Điều lệ này quy định khác, những
thuật ngữ sau đây sẽ có nghĩa như được quy định dưới đây:
a) "Hội đồng Quản trị" có nghĩa là Hội đồng Quản trị của Công ty.
b) "Địa bàn Kinh doanh" có nghĩa là lãnh thổ Việt Nam và nước ngoài.
c) "Vốn điều lệ" có nghĩa là vốn do tất cả các cổ đông đóng góp và quy định tại Điều 5
Điều lệ này.
d) "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc
Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
đ) "Ngày Thành lập" có nghĩa là ngày mà Công ty được cấp Giấy chứng nhận Đăng
ký Kinh doanh.
e) "Pháp luật" là tất cả các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Luật ban
hành Văn bản Quy phạm Pháp luật.
g) "Cán bộ quản lý" có nghĩa là Tổng Giám đốc điều hành, Phó Tổng Giám đốc điều
hành, Kế Toán trưởng, và các cán bộ khác được Hội đồng Quản trị bổ nhiệm làm cán bộ quản
lý của Công ty.
h) "Những người liên quan" có nghĩa là bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào được quy
định trong Khoản 17 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp.
i) "Cổ đông" có nghĩa là mọi thể nhân hay pháp nhân được ghi tên trong Sổ đăng ký
Cổ đông của Công ty với tư cách là người sở hữu cổ phiếu.
k) "Việt Nam" có nghĩa là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
l) “Đại hội đồng cổ đông” có nghĩa là Đại hội đồng cổ đông của Công ty.
1

m) “Chứng quyền” có nghĩa là loại chứng khoán được phát hành cùng với việc phát
hành trái phiếu hoặc cổ phiếu ưu đãi, cho phép người sở hữu ...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT TÂN
Huế, ngày 11 tháng 04 năm 2013
điều lệ công ty - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
điều lệ công ty - Người đăng: vo-huu-nhat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
điều lệ công ty 9 10 770