Ktl-icon-tai-lieu

Điều lệ HSV

Được đăng lên bởi Tịnh Minh
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 365 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
ĐIỀU LỆ
CỦA HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG)
( Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1739/QĐ-BNV
ngày 25 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ )
Trải qua các giai đoạn cách mạng, Hội Sinh viên Việt Nam đã tập hợp
đông đảo sinh viên, phát huy truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc, cùng các
tổ chức thanh niên khác có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu
tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội
nhập kinh tế quốc tế, Hội Sinh viên tiếp tục phát huy truyền thống trí tuệ, sức
trẻ và tinh thần tình nguyện của sinh viên Việt Nam vì dân giàu, nước mạnh,
xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì
hạnh phúc và sự tiến bộ của tuổi trẻ.
Chương I
TÊN GỌI, TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH
Điều 1. Tên gọi, ngày truyền thống, biểu trưng và bài ca chính thức
của Hội
1. Tên Tiếng Việt: HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
2. Tên Tiếng Anh: VIETNAM NATIONAL UNION OF STUDENTS
3. Ngày truyền thống của Hội: Ngày 9 tháng 1.
4. Biểu trưng của Hội: Biểu tượng hình tròn, nền xanh da trời (xanh cyan
100%), biểu tượng hình ngọn lửa và ngôi sao dưới có dòng chữ Hội Sinh viên
Việt Nam.
5. Bài ca chính thức của Hội: Bài ca sinh viên của nhạc sĩ Trần Hoàng
Tiến.
Điều 2. Tôn chỉ, mục đích của Hội
Hội Sinh viên Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của sinh viên Việt
Nam, đoàn kết, tập hợp rộng rãi mọi sinh viên Việt Nam cùng phấn đấu học
tập, rèn luyện vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch
Hồ Chí Minh; góp phần xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, giàu
mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì
quyền lợi hợp pháp, chính đáng của sinh viên; đoàn kết và hợp tác bình đẳng

với các tổ chức sinh viên, thanh niên tiến bộ và nhân dân các nước trên thế giới
vì mục tiêu hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.
Điều 3. Nguyên tắc, phạm vi hoạt động, địa vị pháp lý và trụ sở chính
của Hội.
1. Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự
nguyện, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động. Nội dung cơ
bản của nguyên tắc là:
a) Tất cả sinh viên tham gia vào tổ chức và hoạt động của Hội trên cơ sở
tự nguyện.
b) Dân chủ thảo luận, hiệp thương biểu quyết bằng hình thức giơ tay khi
quyết định các nội dung công tác của Hội, khi bầu Ban Chấp hành, Ban Thư
ký, các chức danh lãnh đạo của Hội ở các cấp và ...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
ĐIỀU LỆ
CỦA HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG)
( Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1739/QĐ-BNV
ngày 25 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ )
Trải qua các giai đoạn cách mạng, Hội Sinh viên Việt Nam đã tập hợp
đông đảo sinh viên, phát huy truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc, cùng các
tổ chức thanh niên khác những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu
tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng bảo v T quốc.
Bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội
nhập kinh tế quốc tế, Hội Sinh viên tiếp tục phát huy truyền thống trí tuệ, sức
trẻ tinh thần tình nguyện của sinh viên Việt Nam dân giàu, nước mạnh,
hội công bằng, dân chủ, văn minh, theo định hướng hội chủ nghĩa,
hạnh phúc và sự tiến bộ của tuổi trẻ.
Chương I
TÊN GỌI, TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH
Điều 1. Tên gọi, ngày truyền thống, biểu trưng bài ca chính thức
của Hội
1. Tên Tiếng Việt: HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
2. Tên Tiếng Anh: VIETNAM NATIONAL UNION OF STUDENTS
3. Ngày truyền thống của Hội: Ngày 9 tháng 1.
4. Biểu trưng của Hội: Biểu tượng hình tròn, nền xanh da trời (xanh cyan
100%), biểu tượng hình ngọn lửa ngôi sao dưới có dòng chữ Hội Sinh viên
Việt Nam.
5. Bài ca chính thức của Hội: Bài ca sinh viên của nhạc Trần Hoàng
Tiến.
Điều 2. Tôn chỉ, mục đích của Hội
Hội Sinh viên Việt Nam t chức chính trị - hội của sinh viên Việt
Nam, đoàn kết, tập hợp rộng rãi mọi sinh viên Việt Nam cùng phấn đấu học
tập, rèn luyện mục tiêu, tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam Chủ tịch
Hồ Chí Minh; góp phần xây dựng nước Việt Nam hòa nh, độc lập, giàu
mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh theo định hướng hội chủ nghĩa,
quyền lợi hợp pháp, chính đáng của sinh viên; đoàn kết và hợp tác bình đẳng
Điều lệ HSV - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điều lệ HSV - Người đăng: Tịnh Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Điều lệ HSV 9 10 279