Ktl-icon-tai-lieu

Điều Lệ

Được đăng lên bởi Đăng Khoa
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 634 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HIỆP HỘI KHIÊU VŨ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÁC TỈNH ĐỒNG SÔNG CỬU LONG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Cần Thơ, ngày 18 tháng 01 năm 2015

ĐIỀU LỆ
HIỆP HỘI KHIÊU VŨ CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
CHƯƠNG I
TÊN HỘI -NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG - TRỤ SỞ - MỤC ĐÍCH - NHIỆM VỤ
ĐIỀU 1: Tên hội - Trụ sở - Nguyên tắc hoạt động
a) Tên hội:
HIỆP HỘI KHIÊU VŨ CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Tên tiếng Anh : ………………………………………………………………….
Viết tắt
: HDMT
b) Trụ sở :
Trụ sở Chi Hội : …………………………………………………………………
Điện thoại
:………………………………………………………………….
Fax:
:………………………………………………………………….
c) Nguyên tắc :
3. Nguyên tắc hoạt động : Hiệp Hội Khiêu Vũ các Tỉnh ĐBSCL là một tổ chức
quần chúng được hoạt động lâu dài theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản và tự trang
trải.
ĐIỀU 2 : Tôn chỉ hoạt động
- Tôn chỉ hoạt động của Hội khuyến khích, hướng dẫn mọi người tập luyện khiêu
vũ, dù là trường phái khiêu vũ nào, cũng là hoạt động mang tính thể dục, thể thao lành
mạnh, giúp mọi người rèn luyện thể chất, giữ gìn sức khỏe, sống vui sống khỏe trong
những cộng đồng đoàn kết có văn hóa.
ĐIỀU 3: Mục đích – Nhiệm vụ:
a. Mục đích:
- Vận động, tổ chức, xây dựng, phát triển và đại chúng hóa phong trào khiêu vũ
cho tất cả mọi đối tượng, lứa tuổi, giới tính, dùng khiêu vũ làm phương pháp rèn
luyện để giữ gìn, bảo vệ sức khỏe cho mọi người để mọi người đều có tâm sáng, thân
khỏe, vui tươi thoải mái, có sức khỏe tốt để học tập và lao động xây dựng nước nhà.
Tập hợp các loại hình khiêu vũ đa dạng để phát triển tài năng thể thao, nâng cao trình
độ chuyên môn trong công tác huấn luyện, đồng thời cũng đáp ứng được nhu cầu của
phong trào yêu thích các môn khiêu vũ của quần chúng.
b. Nhiệm vụ :
- Liên kết các môn khiêu vũ đa dạng ( khiêu vũ thể thao, khiêu vũ giao tiếp, khiêu
vũ hiện đại, vũ đạo giải trí …) cùng nhau phối hợp sinh hoạt và tập luyện có bài bản,
để từng bước hướng dẫn mọi người khiêu vũ đúng và đẹp, có lợi cho sức khỏe.
- Tổ chức đào tạo, tập huấn bồi dưỡng cho huấn luyện viên, hướng dẫn viên, trọng
tài để đáp ứng nhu cầu của phong trào khiêu vũ Các Tỉnh ĐBSCL.
- Tổ chức các cuộc hội thảo, báo cáo chuyên đề liên quan đến lĩnh vực khiêu vũ, tổ
chức giải và hội diễn khiêu vũ hàng năm.
- Tổ chức liên kết với các tỉnh có phong trào tập luyện các môn khiêu vũ, để cùng
trao đổi kinh nghiệm, phương pháp tập luyện.
1

CHƯƠNG II
HỘI VIÊN CỦA HIỆP HỘI KHIÊU VŨ ĐBSCL
ĐIỀU 4 : Hội viên
- Mọi công dân Việt Nam sinh sống tại Các tỉnh ĐBSCL tự nguyện gia nhập Hiệp
hội đều được kết nạp là Hội viên Hiệp Hội Khi...
HIỆP HỘI KHIÊU VŨ
CÁC TỈNH ĐỒNG SÔNG CỬU LONG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Cần Thơ, ngày 18 tháng 01 năm 2015
ĐIỀU LỆ
HIỆP HỘI KHIÊU VŨ CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
CHƯƠNG I
TÊN HỘI -NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG - TRỤ SỞ - MỤC ĐÍCH - NHIỆM V
ĐIỀU 1: Tên hội - Trụ sở - Nguyên tắc hoạt động
a) Tên hội:
HIỆP HỘI KHIÊU VŨ CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Tên tiếng Anh : ………………………………………………………………….
Viết tắt : HDMT
b) Trụ sở :
Trụ sở Chi Hội : …………………………………………………………………
Điện thoại :………………………………………………………………….
Fax: :………………………………………………………………….
c) Nguyên tắc :
3. Nguyên tắc hoạt động : Hiệp Hội Khiêu các Tỉnh ĐBSCL một tổ chức
quần chúng được hoạt động u dài theo nguyên tắc tự nguyện, t quản tự trang
trải.
ĐIỀU 2 : Tôn chỉ hoạt động
- Tôn chỉ hoạt động của Hội khuyến khích, hướng dẫn mọi người tập luyện khiêu
vũ, dù là trường phái khiêu vũ nào, cũng là hoạt động mang tính thể dục, thể thao lành
mạnh, giúp mọi người rèn luyện thể chất, giữ gìn sức khỏe, sống vui sống khỏe trong
những cộng đồng đoàn kết có văn hóa.
ĐIỀU 3: Mục đích – Nhiệm vụ:
a. Mục đích:
- Vận động, tổ chức, y dựng, phát triển đại chúng hóa phong trào khiêu vũ
cho tất c mọi đối tượng, lứa tuổi, giới nh, dùng khiêu m phương pháp rèn
luyện để giữ gìn, bảo vệ sức khỏe cho mọi người để mọi người đều tâm sáng, thân
khỏe, vui tươi thoải mái, sức khỏe tốt đhọc tập lao động xây dựng nước nhà.
Tập hợp các loại hình khiêu vũ đa dạng để phát triểni năng thể thao, nâng cao trình
độ chuyên môn trong công tác huấn luyện, đồng thời cũng đáp ứng được nhu cầu của
phong trào yêu thích các môn khiêu vũ của quần chúng.
b. Nhiệm vụ :
- Liên kết các môn khiêu đa dạng ( khiêu thể thao, khiêu giao tiếp, khiêu
hiện đại, đạo giải trí …) cùng nhau phối hợp sinh hoạt và tập luyện bài bản,
để từng bước hướng dẫn mọi người khiêu vũ đúng và đẹp, có lợi cho sức khỏe.
- Tổ chức đào tạo, tập huấn bồi dưỡng cho huấn luyện viên, hướng dẫn viên, trọng
tài để đáp ứng nhu cầu của phong trào khiêu vũ Các Tỉnh ĐBSCL.
- Tổ chức các cuộc hội thảo, báo cáo chuyên đề liên quan đến lĩnh vực khiêu vũ, tổ
chức giải và hội diễn khiêu vũ hàng năm.
- Tổ chức liên kết với các tỉnh phong trào tập luyện các môn khiêu vũ, để cùng
trao đổi kinh nghiệm, phương pháp tập luyện.
1
Điều Lệ - Trang 2
Điều Lệ - Người đăng: Đăng Khoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Điều Lệ 9 10 80