Ktl-icon-tai-lieu

định mcu71 torng xây dựng

Được đăng lên bởi dang-khoa-phan
Số trang: 126 trang   |   Lượt xem: 3300 lần   |   Lượt tải: 0 lần
định mcu71 torng xây dựng
1
ThuyÕt minh vµ h−íng dÉn ¸p dông
§Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh - phÇn x©y dùng
bæ sung
§Þnh møc to¸n x©y dùng c«ng tr×nh - PhÇn x©y dùng sung (Sau ®©y gäi
t¾t lµ §Þnh møc dù to¸n) ®Þnh møc kinh tÕ - kü thuËt thÓ hiÖn møc hao p vËt
liÖu, lao ®éng m¸y thi c«ng ®Ó hoµn thµnh t ®¬n khèi l−îng c«ng t¸c y
dùng nh− 1m
3
t−êng g¹ch, 1m
3
bª t«ng, 1 tÊn cèt thÐp.v.v. tõ kh©u chuÈn bÞ ®Õn kh©u
kÕt thóc c«ng c x©y ng (kÓ c¶ nh÷ng hao phÝ cÇn thiÕt do u cÇu kü thuËt vµ tæ
chøc s¶n xuÊt nh»m ®¶m b¶o thi c«ng y dùng liªn c, ®óng quy tr×nh, quy ph¹m
thuËt).
§Þnh møc dù to¸n ®−îc lËp trªn së c¸c quy chuÈn, tu chuÈn x©y dùng;
quy ph¹m kü thuËt vÒ thiÕt kÕ - thi c«ng - nghiÖm thu; møc c¬ giíi hãa chung trong
ngµnh x©y dùng; trang thiÕt thuËt, biÖn ph¸p thi c«ng nh÷ng tiÕn khoa
häc thuËt trong x©y dùng (c¸c vËt liÖu míi, thiÕt c«ng ngthi c«ng tiªn
tiÕn.v.v.).
1. Néi dung ®Þnh møc dù to¸n
§Þnh møc dù to¸n bao gåm:
- Møc hao phÝ vËt liÖu:
l−îng vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, c¸c cÊu kiÖn hoÆc c¸c phËn rêi lÎ,
vËt liÖu lu©n chuyÓn (kh«ng vËt liÖu phô cÇn dïng cho m¸y mãc, ph¬ng tiÖn
vËn chuyÓn nh÷ng vËt liÖu tÝnh trong chi phÝ chung) cÇn cho viÖc thùc hiÖn
hoµn thµnh mét ®¬n vÞ khèi l−îng c«ng t¸c x©y dùng.
Møc hao phÝ vËt liÖu trong ®Þnh møc nµy ® bao gåm hao hôt vËt liÖu ë kh©u
thi c«ng; riªng ®èi víi c¸c lo¹i c¸t x©y dùng ® kÓ ®Õn hao hôt do ®é d«i cña c¸t.
- Møc hao phÝ lao ®éng:
ngµy c«ng lao ®éng cña c«ng nh©n trùc tiÕp thùc hn khèi l−îng c«ng
t¸c x©y dùng vµ c«ng nh©n phôc vô x©y dùng.
l−îng ngµy c«ng ® bao gåm lao ®éng chÝnh, phô ®Ó thùc hiÖn hoµn
thµnh mét ®¬n vÞ khèi l−îng c«ng t¸c x©y dùng tõ kh©u chuÈn bÞ ®Õn kh©u kÕt thóc,
thu dän hiÖn tr−êng thi c«ng.
CÊp bËc c«ng nh©n trong ®Þnh møc cÊp bËc b×nh qu©n cña c ng nh©n
tham gia thùc hiÖn mét ®¬n vÞ c«ng t¸c x©y dùng.
- Møc hao phÝ m¸y thi c«ng:
ca dông m¸y thiÕt thi c«ng chÝnh trùc tiÕp thùc hiÖn m¸y
vµ thiÕt bÞ phô phôc vô ®Ó hoµn thµnh mét ®¬n vÞ khèi l−îng c«ng t¸c x©y dùng.
định mcu71 torng xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
định mcu71 torng xây dựng - Người đăng: dang-khoa-phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
126 Vietnamese
định mcu71 torng xây dựng 9 10 549