Ktl-icon-tai-lieu

Định mức khuyến nông

Được đăng lên bởi sapotocdai
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 2442 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
–––––––––––––

Số: 54 /QĐ-BNN-KHCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2014
QUYẾT ĐỊNH

Ban hành tạm thời các định mức kỹ thuật áp dụng cho các mô hình
thuộc dự án khuyến nông trung ương lĩnh vực Chăn nuôi
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 3 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi
Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 3 tháng 01 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ về khuyến nông;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15 tháng 11 năm 2010
của Bộ Tài chính-Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân
sách nhà nước cấp đối với hoạt động khuyến nông;
Căn cứ Thông tư 15/2013/TT-BNNPTNT ngày 26/02/2013 của Bộ Nông nghiệp và
PTNT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 01
năm 2010 của Chính phủ về khuyến nông;
Căn cứ Biên bản thẩm định của Hội đồng xét duyệt định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng
cho mô hình dự án khuyến nông trung ương lĩnh vực chăn nuôi họp ngày 15 tháng 12 năm
2013 theo Quyết định số 2910/QĐ-BNN-KHCN ngày 09 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng
Bộ Nông nghiệp và PTNT;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành các định mức kỹ thuật tạm thời áp dụng cho các mô hình thuộc dự án
khuyến nông trung ương lĩnh vực Chăn nuôi (chi tiết tại 08 phụ lục đính kèm).
Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 850/QĐ-BNN-KHCN ngày 18 tháng 4
năm 2012 và Quyết định số 85/QĐ-BNN-KHCN ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng
Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Ban hành định mức tạm thời áp dụng cho các mô hình
thuộc dự án khuyến nông trung ương lĩnh vực chăn nuôi.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

1

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;
Thủ trưởng tổ chức chủ trì, chủ nhiệm dự án và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ Tài chính;
- Lưu: VT, KHCN.

(Đã ký)

Lê Quốc Doanh

2

Phụ lục 1
ĐỊNH MỨC CHĂN NUÔI GÀ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 54/QĐ/BNN-KHCN ngày 09 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nôn...
BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

54 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2014
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành tạm thời các định mức kỹ thuật áp dụng cho các mô hình
thuộc dự án khuyến nông trung ương lĩnh vực Chăn nuôi
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 !"#$%&#'(
)*+",-)'(./,01( 2#$34*+&,! 5*6
4 4789:!:":#$%&#;$2*
*.( !"7
#$%&#,.<(=47
>4 ?@*A >>B>>9 !"
#$3>*%34*+&,>>?CDE=3'(F@G);D-<*&%H
!?C1&*,C*I/ 3<(=47
>4 ?9>>>>J#$34*+&,
>>?CDE K*+"3 *.(#$ !
"#$%&#,.<(=47
*ALF M"#$3*NOPD(+ "<* =<Q (R !&D-
I"4SDK!<(=4 5(?0@T,K(4*U&9!"
 VI(= ::!"#$3 5?W
34*+&,>>7
>VI.#$X- 5?WX-I$U)4+,Y4* 5?Z)
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1[$!"<Q (R  /" Z*!&D-I!"4S (3DK!
<(=4 5(?0@T,K(4*\* *=  /*&-@-%<]"^[
Điều 2[ (=  $ =(= 9 !_
",(= 9_ !"#$3 5?W
34*+&,>>,.,*+$" /"Z*!&D-I!"4S
(3DK!<(=4 5(?0@T,K(4*[
Điều 3[(= `*+(@K<6 a<G[
Định mức khuyến nông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Định mức khuyến nông - Người đăng: sapotocdai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Định mức khuyến nông 9 10 762