Ktl-icon-tai-lieu

Định mức phí

Được đăng lên bởi levanbao2004
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 877 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
bé x©y dùng
Sè: 957/Q§-BXD
céng hßa x héi cnghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Hµ Néi, ngµy 29 th¸ng 9 n¨m 2009
QuyÕt ®Þnh
V/v c«ng§Þnh møc chi phÝ qu¶n lý dù ¸n vµ t− vÊn ®Çu x©y dùng c«ng tr×nh
Bé tr−ëng Bé X©y dùng
C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 17/2008/N§-CP ngµy 04/02/2008 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh
chøc n¨ng, nhiÖm , quyÒn h¹n c¬ cÊu tæ chøc cña X©y dùng;
C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 99/2007/-CP ngµy 13/6/2007 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n
chi phÝ ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh, NghÞ ®Þnh 03/2008/N§-CP ngµy 07/01/2008
cña ChÝnh phñ viÖc söa ®æi, sung mét ®iÒu cña NghÞ ®Þnh 99/2007/N§-
CP;
C¨n NghÞ ®Þnh sè 12/2009/N§-CP ny 12/02/2009 cña ChÝnh pvÒ qu¶n
lý dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh;
Theo ®Ò nghÞ a Vô tr−ëng Vô Kinh tÕ X©y dùng vµ ViÖn tr−ëng ViÖn Kinh tÕ
X©y dùng.
QuyÕt ®Þnh
§iÒu 1. C«ng bè §Þnhc chi phÝ qu¶n lý dù ¸n t−n ®Çu t− x©yng c«ng
tnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy ®Ó c¸c quan, chøc, nh©n liªn quan tham
kh¶o, dông vµo viÖc x¸c ®Þnh chi phÝ qu¶n ¸n vµ t− vÊn ®Çu t− x©y dùng
c«ng tr×nh.
§u 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc tõ ngµy ký.
N¬i nhËn:
- C¸c Bé, C¬ quan ngang Bé, C¬ quan thuéc ChÝnh phñ;
- UBNDc tØnh, thµnh ptrùc thuéc Trung −¬ng;
- C¸c TËp ®oµn kinh tÕ, Tæng c«ng ty Nhµ n−íc;
- V¨n phßng Quèc héi;
- Héi ®ång d©n téc vµ c¸c Uû ban cña Quèci;
- V¨n phßng Chñ tÞch n−íc;
- C¬ quan Trung −¬ng c¸c ®oµn thÓ;
- Toµ ¸n Nh©n d©n tèi cao;
- ViÖn KiÓm so¸t nh©n d©n tèi cao;
- V¨n phßng ChÝnh phñ;
- C¸c Së X©y dùng, c¸c Së cã c«ng tr×nh x©y dùng chuyªn ngµnh;
- C¸c Côc, Vô thuéc Bé XD;
- L−u VP, Vô PC, Vô KTXD, ViÖn VKXD, Hi.400.
Kt. Bé tr−ëng
Thø tr−ëng
TrÇn V¨n S¬n
Định mức phí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Định mức phí - Người đăng: levanbao2004
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Định mức phí 9 10 645