Ktl-icon-tai-lieu

Định mức vật tư 1784

Được đăng lên bởi nongthon10
Số trang: 210 trang   |   Lượt xem: 1638 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bé x©y dùng

§Þnh møc vËt t−
trong x©y dùng
(C«ng bè kÌm theo C«ng v¨n sè 1784/BXD-VP
ngµy 16 th¸ng 8 n¨m 2007 cña Bé X©y dùng)

Hμ Néi - 2007

Lêi nãi ®Çu
Trong bèi c¶nh kinh tÕ héi nhËp toµn cÇu, viÖc x©y dùng vµ ph¸t triÓn c¬ së h¹
tÇng còng kh«ng n»m ngoµi yªu cÇu ph¶i ph¸t triÓn kÞp thêi nh»m t¨ng c−êng kh¶ n¨ng
c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam trªn thÞ tr−êng quèc tÕ.
ViÖc t×m kiÕm, cËp nhËt c¸c tµi liÖu t¹i c¸c c«ng ty, c¬ quan, v¨n phßng lín ë
trung t©m Hµ Néi, TP.Hå ChÝ Minh nhiÒu lóc còng rÊt khã kh¨n ch−a nãi c¸c tØnh,
thµnh kh¸c hoÆc vïng s©u vïng xa. Víi mong muèn xo¸ nhoµ kho¶ng c¸ch, tËn dông
søc m¹nh CNTT phôc vô s¶n xuÊt ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n−íc, t¹o ra mét kho t− liÖu
s¶n xuÊt ®Ó mäi ng−êi cã thÓ truy cËp, t×m kiÕm tµi liÖu, c«ng cô lao ®éng, chia sÎ kinh
nghiÖm mäi n¬i mäi lóc. C¸c t− liÖu ®−îc t¹o ra phôc vô c«ng viÖc c¸ nh©n, nh−ng víi
suy nghÜ nÕu chia sÎ sÏ t¹o ra gi¸ trÞ gia t¨ng lín h¬n nhiÒu cho mäi ng−êi vµ cho ®Êt
n−íc, ®Êt n−íc ®ã cã m×nh. C¸c thµnh viªn Gi¸ x©y dùng ®· vµ ®ang nç lùc lµm viÖc,
t×m kiÕm vµ chia sÎ tµi liÖu, c«ng cô, kinh nghiÖm lao ®éng vµ s¶n xuÊt. Chóng t«i xin
chia sÎ cïng c¸c b¹n tµi liÖu §Þnh møc vËt t− trong x©y dùng c«ng bè kÌm theo v¨n b¶n
sè 1784/BXD-VP ngµy 16/8/2007 cña Bé X©y dùng.
§Ó cã tµi liÖu nµy ®Ó chia sÎ víi c¸c thµnh viªn, Ban Qu¶n lý website
 xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù hç trî cña Bµ NguyÔn ThÞ Quúnh Mai,
tr−ëng phßng Biªn tËp C«ng ty th−¬ng m¹i §«ng Nam, 53D Hµng Bµi, Q. Hoµn KiÕm,
Hµ Néi.
Tµi liÖu nµy gåm 2 phÇn:
PhÇn I. §Þnh møc sö dông vËt t−
PhÇn II. §Þnh møc hao hôt vËt liÖu qua c¸c kh©u
Xin tr©n träng giíi thiÖu cïng c¸c b¹n! Chóc c¸c b¹n thµnh c«ng trong c«ng viÖc.
Mçi mét sù thµnh c«ng cña c¸c b¹n lµ mét sù ®ãng gãp cho sù ph¸t triÓn cña ®Êt n−íc.
Mäi ý kiÕn ®ãng gãp vµ ñng hé, hç trî vÒ mäi mÆt xin liªn hÖ email:
giaxaydung@yahoo.com , yªu cÇu trî gióp xin göi email vÒ: gxdtrogiup@yahoo.com .
GiAXAYDUNG.VN

Môc lôc
Lêi nãi ®Çu ..................................................................................................................................1
Môc lôc .......................................................................................................................................2
ThuyÕt minh vµ h−íng dÉn ¸p dông ............................................................................................6
§Þnh møc vËt t− trong x©y dùng..................................................................................................6
I. N...
Bé x©y dùng
§Þnh møc vËt t
trong x©y dùng
(C«ng bè kÌm theo C«ng v¨n sè 1784/BXD-VP
ngµy 16 th¸ng 8 n¨m 2007 cña Bé X©y dùng)
Hμ Néi - 2007
Định mức vật tư 1784 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Định mức vật tư 1784 - Người đăng: nongthon10
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
210 Vietnamese
Định mức vật tư 1784 9 10 292