Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án môn học

Được đăng lên bởi Nguyễn Tấn Triều
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 2138 lần   |   Lượt tải: 8 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO

ĐỒ ÁN MÔN HỌC
NGÀNH: CNKT ĐIỆN TỬ - TRUYỀN THÔNG
ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ BƯỚC VỚI 16F877A

GVHD: ThS. NGUYỄN NGÔ LÂM
SVTH : NGUYỄN TẤN TRIỀU
MSSV : 11141319
Khoá : 2011

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 2014

1|

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----***----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày__tháng__ năm 20…

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN MÔN HỌC
Họ và tên sinh viên: Nguyễn Tấn Triều
MSSV: 11141319
Ngành: CNKT Điện tử - Truyền thông

Lớp: 11141CL1
ĐT: 0935.062.851
Email:
thientamhai@hotmail.com

GVHD: Nguyễn Ngô Lâm
Ngày nhận đề tài:

Ngày nộp đề tài:

1. Tên đề tài: Điều khiển động cơ với PIC 16F877A
2. Các số liệu, tài liệu ban đầu:
3. Nội dung thực hiện đề tài: Lập trình C cho PIC
16F877A điều khiển tốc độ, trạng thái cho động cơ
bước. Tốc độ, trạng thái được nhập từ các nút nhấn
và tốc độ tức thời được hiển thị trên LCD 16x2.
4. Giới hạn và phạm vi thực hiện: Sử dụng PIC
16F877A là vi điều khiển trung tâm. Dùng chương
trình CCS lập trình C và biên dịch chương trình.
Xây dựng khối nút nhấn gồm 7 nút để nhập tốc độ và
điều khiển trạng thái động cơ bước:
5. Sản phẩm: Mạch điều khiển động cơ bước với PIC
16F877A
TRƯỞNG NGÀNH

GVHD

2|

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

*******
Tp. Hồ Chí Minh, ngày__tháng__ năm 20…

BẢNG NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ĐAMH…
Họ và tên Sinh viên: .................................................................MSSV: ..................................
Ngành:......................................................................................................................................
Tên đề tài:.................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Họ và tên Giáo viên hướng dẫn ĐAMH:.................................................................................
NHẬN XÉT
1 Về nội dung đề tài & khối lượng thực hiện:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..........................................................................................
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐÀO TẠO CHT LƯNG CAO
ĐỒ ÁN MÔN HỌC
NGÀNH: CNKT ĐIỆN TỬ - TRUYỀN THÔNG
ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ BƯỚC VỚI 16F877A
GVHD: ThS. NGUYỄN NGÔ LÂM
SVTH : NGUYỄN TN TRIỀU
MSSV : 11141319
Khoá : 2011
Tp. Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 2014
1 |
Đồ án môn học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án môn học - Người đăng: Nguyễn Tấn Triều
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Đồ án môn học 9 10 119