Ktl-icon-tai-lieu

đồ án thủy công

Được đăng lên bởi lehoebk-gmail-com
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 773 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đồ án Thủy công

ĐỒ ÁN THỦY CÔNG
Đề số 62

PHÁÖN I: THIÃÚT KÃÚ ÂÁÛP ÂÁÚT

A. TAÌI LIÃÛU CHO TRÆÅÏC :
I.Nhiãûm vuû cäng trçnh: Häö chæïa H trãn säng S âaím nháûn
caïc nhiãûm vuû sau:
1. Cáúp næåïc tæåïi cho 5000 ha ruäüng âáút canh taïc
2. Cáúp næåïc sinh hoaût cho 7000 dán
3. Kãút håüp nuäi trồng thủy sản và du lịch sinh thái
4. Kết hợp thủy điện nhỏ với công suất N=1000KW
II. Caïc hạng mục công trình âáöu mäúi:
1. Mäüt âáûp chênh ngàn säng;
2. Mäüt âæåìng traìn thaïo luî sang læu væûc khaïc
3. Mäüt cäúng âàût dæåïi âáûp âãø láúy næåïc tæåïi.
III. Toïm tàõt mäüt säú taìi liãûu cå baín:
1. Âëa hçnh: Cho bçnh âäö vuìng tuyãún âáûp tỷ lệ 1:2000
2. Âëa cháút: Cho màût càõt âëa cháút doüc tuyãún âáûp. Chè
tiãu cå lyï cuía låïp bäöi têch loìng säng cho åí baíng 1. Táöng âaï
gäúc ràõn chàõc mæïc âäü næït neí trung bçnh.
- Lớp 1: lớp phủ tàn tích dày từ 0.5-1.2m phân bố ở 2 bên bờ
- Lớp 2: lớp bồi tích lòng song thấm mạnh, có bề dày từ 1-20m
- Lớp 3: lớp dưới cùng là lớp đá gốc rắn chắc, mức độ nứt nẽ trung bình
3. Váût liãûu xáy dæûng:
a) Âáút: Xung quanh vë trê âáûp coï 3 baîi váût liãûu, âáút
thuäüc loaûi thët pha caït, tháúm næåïc tæång âäúi maûnh, đất ở các
bãi vật liệu là tương đối đồng nhất, có đủ trữ lượng để đắp đập đồng nhất. Caïc chè
tiãu nhæ åí baíng 1. Âiãöu kiãûn khai thaïc bçnh thæåìng.
b) Âáút seït coï thãø khai thaïc taûi vë trê caïch âáûp 4Km træî
læåüng âuí laìm thiãút bë chäúng tháúm.
c) Âaï: Træî læåüng låïn, đủ để xây dựng bảo vệ mái, vật thoát nước và
tường chắn song…. Mäüt säú chè tiãu cå lyï:

SVTH: NGUYỄN DUY TUẤN – LỚP 10X2B

Trang 1

Đồ án Thủy công
Goïc ma sát trong: 

32 o

Độ rỗng của đống đá: n = 0,35
Dung trọng khô của hòn đá:  K 2,4T / m 3
Hệ số thấm qua đống đá: k=10-2m/s
d) Caït soíi: Khai thaïc åí caïc baîi doüc säng, cæû ly xa nháút laì
3Km, træî læåüng âuí laìm táöng loüc.
Baíng1 - Chè tiãu cå lyï cuía âáút nãön vaì váût liãûu âàõp âáûp
Chè
tiãu

HS
räùng
n

Âä
ü
áø
m
W
%

0,35

 (âäü)

C (T/m2)

k

K

áøm

baîo
hoìa

áøm

baîo (T/m3) (m/s
hoìa

20

23

20

3,0

2,4

1,62

10-6

0,42

22

17

13

5,0

3,0

1,58

10-9

Seït

0,40

18

30

27

0,0

0,0

1,60

10-4

Caït

0,39

24

26

22

1,0

0,7

1,59

10-5

Loaûi

Âáút âàõp
âáûp

Lớp bồi tích
Baíng 2 - Cáúp phäúi cuía caïc váût liãûu âàõp âáûp
d(m

d10

d50

d60

Âáút đắp đập

0,005

0,05

0,08

Caït

0,05

0,35

0,40

Soíi

0,50

3,00

5,00

m)
Loaûi

4. Âàûc træng häö chæïa :
- Caïc mæûc næåïc trong häö vaì mæûc næåïc haû læu:
+ D (km) : 3,5Km

SVTH: NGUYỄN DUY TUẤN...
Đồ án Thủy công
ĐỒ ÁN THỦY CÔNG
Đề số 62
PHÁÖN I: THIÃÚT KÃÚ ÂÁÛP ÂÁÚT
A. TAÌI LIÃÛU CHO TRÆÅÏC :
I.Nhiãûm vuû cäng trçnh: Häö chæïa H trãn säng S âaím nháûn
caïc nhiãûm vuû sau:
1. Cáúp næåïc tæåïi cho 5000 ha ruäüng âáút canh taïc
2. Cáúp næåïc sinh hoaût cho 7000 dán
3. Kãút håüp nuäi trồng thủy sản và du lịch sinh thái
4. Kết hợp thủy điện nhỏ với công suất N=1000KW
II. Caïc hạng mục công trình âáöu mäúi:
1. Mäüt âáûp chênh ngàn säng;
2. Mäüt âæåìng traìn thaïo luî sang læu væûc khaïc
3. Mäüt cäúng âàût dæåïi âáûp âãø láúy næåïc tæåïi.
III. Toïm tàõt mäüt säú taìi liãûu cå baín:
1. Âëa hçnh: Cho bçnh âäö vuìng tuyãún âáûp tỷ lệ 1:2000
2. Âëa cháút: Cho màût càõt âëa cháút doüc tuyãún âáûp. Chè
tiãu lyï cuía låïp bäöi têch loìng säng cho åí baíng 1. Táöng âaï
gäúc ràõn chàõc mæïc âäü næït neí trung bçnh.
- Lớp 1: lớp phủ tàn tích dày từ 0.5-1.2m phân bố ở 2 bên bờ
- Lớp 2: lớp bồi tích lòng song thấm mạnh, có bề dày từ 1-20m
- Lớp 3: lớp dưới cùng là lớp đá gốc rắn chắc, mức độ nứt nẽ trung bình
3. Váût liãûu xáy dæûng:
a) Âáút: Xung quanh trê âáûp coï 3 baîi váût liãûu, âáút
thuäüc loaûi thët pha caït, tháúm næåïc tæång âäúi maûnh, đất các
bãi vật liệu tương đối đồng nhất, đủ trữ lượng để đắp đập đồng nhất. Caïc chè
tiãu nhæ åí baíng 1. Âiãöu kiãûn khai thaïc bçnh thæåìng.
b) Âáút seït coï thãø khai thaïc taûi trê caïch âáûp 4Km træî
læåüng âuí laìm thiãút bë chäúng tháúm.
c) Âaï: Tî læåüng låïn, đủ để xây dựng bảo vệ mái, vật thoát nước
tường chắn song…. Mäüt säú chè tiãu cå lyï:
SVTH: NGUYỄN DUY TUẤN – LỚP 10X2B Trang 1
đồ án thủy công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án thủy công - Người đăng: lehoebk-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
đồ án thủy công 9 10 909