Ktl-icon-tai-lieu

Đồ Án Xử Lý Nước Thải

Được đăng lên bởi Quốc Kenny
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 2261 lần   |   Lượt tải: 4 lần
GVHD: Trần Thanh Tùng

Đồ Án Xử Lý Nước Thải

 Nhiệm vụ thiết kế
Song song với môn học "Xử lý nước thải", sinh viên ngành công nghệ kỹ thuật môi
trường phải làm đồ án môn học. Mục đích đồ án là tập cho sinh viên làm quen với việc tổ
chức xử lý và thiết kế công trình xử lý nước thải cho Thành phố, công việc này cũng là một
phần công việc tương đối lớn khi làm Đồ án tốt nghiệp.
Xuất phát từ mục đích đó, đồ án môn học "xử lý nước thải" của em được thầy hướng
dẫn giao cho các số liệu và nhiệm vụ bao gồm:
I. Nhiệm vụ thiết kế:
Thiết kế sơ bộ trạm xử lý nước thải cho thành phố T . T và thiết kế kỹ một công trình
của trạm.
II. các tài liệu thiết kế:
1. Bản đồ địa hình khu vực trạm xử lý.
2. Điều kiện khí hậu của Thành phố.
 Hướng gió chủ đạo: Tây Nam
 Nhiệt độ trung bình năm của Thành phố:

23 độ

3. Số liệu về nước thải của Thành phố:
a) Nước thải sinh hoạt:
 Dân số Thành phố:

50.000 người.

 Tiêu chuẩn thải nước trung bình: 180 l/ng.ngđ.
b) Nước thải sản xuất:
Số liệu về nước thải

Tên nhà máy
1

2

Lưu lượng, m3/ngđ

1500

1000

Hàm lượng chất lơ lửng, mg/l

260

280

BOD5, mg/l

280

195

COD, mg/l

_

_

7.1

6.9

pH

Nhiệt độ, 0C
21
22
c) Nhiệt độ trung bình của hỗn hợp nước thải SH và SX về mùa đông : 18.5 độ
1

GVHD: Trần Thanh Tùng

Đồ Án Xử Lý Nước Thải

4. Tài liệu về địa chất công trình, địa chất thủy văn và sử dụng đất đai xung quanh khu
vực trạm xử lý :
a) Địa chất công trình :
Các lớp đất

Chiều dày

Đất trồng trọt

0m đến 0.5m

Cát mịn

0.5m đến 10m

Sét lẫn sỏi sạn kết

4.5m đến 8.5m

b) Mực nước ngầm :
- Mùa khô sâu dưới mặt đất
- Mùa mưa sâu dưới mặt đất
c) Đặc điểm nguồn nước :

4.0 m
3.5m

Đặc điểm

Sông

Thuộc nguồn loại
Lưu lượng nhỏ nhất tại điểm tính toán

I
(m3/s)

12

Mực nước cao nhất ở cống xả

(m)

21

Mực nước thấp nhất ở cống xả

(m)

20

Vận tốc trung bình dòng chảy
Chiều sâu trung bình của nước trong nguồn

(m/s)

0.29

(m)

1.5

Khoảng cách từ cống xả đến điểm tính toán :
- Theo lạch sông
(m)
- Theo đường thẳng
(m)

1700
1300

(oC)

24

Hàm lượng chất lơ lửng về mùa hè

(mg/l)

9.0

BOD5

(mg/l)

2.6

Lượng Oxy hòa tan

(mg/l)

6.2

Nhiệt độ trung bình của nước về mùa hè

d) Sử dụng đất đai xung quanh khu vực xây dựng trạm xử lý : trồng hoa màu, trồng
hoa màu,trồng rau xanh…

2

GVHD: Trần Thanh Tùng

Đồ Án Xử Lý Nước Thải

Xác định các thông số
tính toán cơ bản
1. Lưu lượng nước tính toán
1.1. Lưu lượng nước thải sinh hoạt
QSH =
Trong đó:

N q o
1000

=

50000 180
= 9000 (m3/...

Nhiệm vụ thiết kế
 !"#$%#&'(!)*+%,-% !
%./$(01!"2340501$(%-/'$(6,7)%8
9:$(%;%*;!%<:$%(/=&!)(>?$( @%
/!)%A0=$*$( 1%=%)/2
,B%/1%%C 4050D&01 !"#:$%#E7 0F%>
GH1=$),() 4I 
J2) 4%;%*;
;%*;AI@%K :$%%(/=2(%;%*;*+ @%!%<
E%K 2
JJ21%($),%;%*;
L2 M00N<*,O%K :$2
P2 Q,*)*5-,E(/=2
DE0KR>
)%0@%,I<S E(/=PT0@
T2 =$),Q%E(/=
U %K%
R=(/=VW2WWW.2
',,X%%,I<LYW$Z202
IU %:,B%
=$),Q%
'( 1>
L P
,$F&
T
Z0 LVWW LWWW
( $FB%$A$& Z$ P[W PYW
M\
V
& Z$ PYW L]V
^\& Z$ _ _
/ `2L [2]
)%0@&
W
^ PL PP
U)%0@%,I<EaF/%(Q 0! LY2V0@
1
Đồ Án Xử Lý Nước Thải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ Án Xử Lý Nước Thải - Người đăng: Quốc Kenny
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Đồ Án Xử Lý Nước Thải 9 10 118