Ktl-icon-tai-lieu

Đổi, khắc lại con dấu tại Công an cấp tỉnh

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 198 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đổi, khắc lại con dấu tại Công an cấp tỉnh
Thủ tục:

Đổi, khắc lại con dấu tại Công an cấp tỉnh

Trình tự thực hiện:

Bước 1:
- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2:
- Đến nộp hồ sơ tại trụ sở Công an tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương. Người được cử đi làm thủ tục khắc dấu phải có
Giấy giới thiệu và Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;
đem theo bản gốc giấy tờ để đối chiếu với bản sao trong hồ sơ.
* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ
sơ:
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao
cho người nộp.
- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận
hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày
lễ nghỉ)
Bước 3:
- Nhận con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu tại trụ sở
Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Người nhận đưa giấy biên nhận, cán bộ trả kết quả viết phiếu
thu lệ phí.. Người nhận đem phiếu đến nộp tiền cho cán bộ thu lệ
phí và nhận biên lai thu tiền. Cán bộ trả kết quả kiểm tra biên lai
nộp lệ phí và yêu cầu ký nhận, trả con dấu và giấy chứng nhận
đăng ký mẫu dấu cho người đến nhận kết quả.
- Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ
nghỉ).

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã
hội, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

Hồ sơ là bản sao các loại giấy tờ sau đây đối với từng loại cơ
quan, tổ chức:
- Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước;
- Văn bản nêu rõ lý do bị mất.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết:

Không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy
định

Đối tượng thực hiện thủ tục Tổ chức
hành chính:
Cơ quan thực hiện thủ tục Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Cảnh sát Quản
hành chính:
lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ; Sở Kế hoạch và Đầu tư
của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Kết quả thực hiện thủ tục - Con dấu
hành chính:
Phí, Lệ phí (nếu có):

- Lệ phí khắc con dấu: 200.000 đồng/1 con dấu (bằng đồng);
trường hợp yêu cầu khắc con dấu bằng hộp thì thu thêm 300.000
đồng/hộp dấu.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện
thủ tục hành chính (nếu có):

Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục + Thông tư số 78/2002/TT-BTC ngày 11/9/2002 của Bộ Tài
hành chính:
chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí...
Đổi, khắc lại con dấu tại Công an cấp tỉnh
Thủ tục: 
Trình tự thực hiện: 
 !"#$%&' ()*
+
,-!"#./"012.3-
4.#567'89'1:(/;<
=&>?1=&@:AABC-,D
'$:$;2&7'E'2,?;".!"#5
F)-,*!"#E:.G)H?1-!
"#
4.78!"#'I'J&'(8>K?,&L*.
7-5
4.78!"#,B8>K)-,*
!"#M'E7',-!"#1: 75
F47,*!"#4N@+',@O1JP1&
QR
S
6*?1&@*'TH:M./"0
12.3-4.#5
67*'&L*)-.;,%;?,,
>G5567*'$:,',-U)->
G?1*LU5)-.;,%;E:.L
->G?1&LJH*.;?1&@*
'TH:M7',*,%;5
47.;,%;4N@+',@O1JP1&Q
R5
Cách thức thực hiện: 6-!"#VW;")X;H1G?U.*3YI
-12.3-4.#5
Thành phần, số lượng hồ sơ: C!"#1;")&7"'A&'2?N#
%@
ZT;'U (#%@@1D
ZT;L.[H :5
\28!"#]-
Đổi, khắc lại con dấu tại Công an cấp tỉnh - Trang 2
Đổi, khắc lại con dấu tại Công an cấp tỉnh - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đổi, khắc lại con dấu tại Công an cấp tỉnh 9 10 359