Ktl-icon-tai-lieu

Đơn bảo lãnh cho người nước ngoài nhập cảnh

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 245 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu (Form) N3/M

ĐƠN BẢO LÃNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NHẬP CẢNH (1)
APPLICATION FOR SPONSORING A VISA APPLICANT
I/ - Người bảo lãnh (Details of the sponsor):
1- Họ và tên (chữ in hoa):...................................................... 2- Gi ới tính: Nam  Nữ 
Full name (in block letters)

Sex

Male

Female

3- Sinh ngày.........tháng..........năm........... 4- Quốc tịch:...............................................
Date of birth (day, month, year)

Nationality

5- Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu/thẻ thường trú số: ...............................................
Identify card/ Passport/ Permanent Resident card number
Ngày cấp:.................. Cơ quan cấp:......................................................................
Issue date

Issuing authority

6- Nghề nghiệp: ............................... 7- Nơi làm việc: .................................................
Occupation

Business address

8- Địa chỉ thường trú/tạm trú tại Việt Nam: (2)..............................................................
Permanent/temporary residential address in Viet Nam ...............................................
9- Điện thoại liên hệ: ................................................................................................
Contact telephone number
II/- Người nước ngoài được bảo lãnh (Detail of the sponsored visa applicant):
Họ và tên(chữ in hoa)
Full name
(in block letters)
Giới tính(Sex)

Ngày tháng Quốc tịch(Nationality)
Gốc
Hiện nay
năm sinh
(At
(At present)
Date of
birth)
birth

Số hộ
Nghề nghiệp Quan hệ với người
chiếu
Occupation
bảo lãnh
Passport
Relationship to the
number
sponsor

III/- Đề nghị cục quản lý xuất nhập cảnh (Details of application):
1-Giải quyết cho những người có tên ở Mục II trên nhập xuất cảnh Việt Nam từ
ngày ........../........../.......... đến ngày ........../........../............
Application for permission for entry to Viet Nam granted to the aplicants in Part II, with a
proposed length of stay from

/

/

(day, month, year) to

/

/

(day, month, year)

Mục đích: ..............................................................................................................
Purpose of entry
Địa chỉ tạm trú ở Việt Nam: .......................................................................................
Proposed residential address in Viet Nam
2- Thông báo cho cơ quan đại diện Việt Nam tại nước:................................để cấp thị thực.
To inform the Vietnamese Consular at (in country) ........ of the permission to ...
M u (Form) N3/M
N B O LÃNH CHO NG I N C NGOÀI NH P C NHĐƠ ƯỜ ƯỚ (1)
APPLICATION FOR SPONSORING A VISA APPLICANT
I/ - Ng i b o lãnhườ (Details of the sponsor):
1- H và tên (ch in hoa):...................................................... 2- Gi i tính: Nam  N
Full name (in block letters) Sex Male Female
3- Sinh ngày.........tháng..........n m........... 4- Qu c t ch:...............................................ă
Date of birth (day, month, year) Nationality
5- Gi y ch ng minh nhân dân/h chi u/th th ng trú s : ............................................... ế ườ
Identify card/ Passport/ Permanent Resident card number
Ngày c p:.................. C quan c p:...................................................................... ơ
Issue date Issuing authority
6- Ngh nghi p: ............................... 7- N i làm vi c: ................................................. ơ
Occupation Business address
8- a ch th ng trú/t m trú t i Vi t Nam: (2)..............................................................Đị ườ
Permanent/temporary residential address in Viet Nam ...............................................
9- i n tho i liên h : ................................................................................................Đ
Contact telephone number
II/- Ng i n c ngoài c b o lãnhườ ướ đượ (Detail of the sponsored visa applicant):
H và tên(ch in hoa)
Full name
(in block letters)
Gi i tính (Sex)
Ngày tháng
n m sinhă
Date of
birth
Qu c t ch (Nationality) S h
chi uế
Passport
number
Ngh nghi p
Occupation
Quan h v i ng i ườ
b o lãnh
Relationship to the
sponsor
G c
(At
birth)
Hi n nay
(At present)
Đơn bảo lãnh cho người nước ngoài nhập cảnh - Trang 2
Đơn bảo lãnh cho người nước ngoài nhập cảnh - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đơn bảo lãnh cho người nước ngoài nhập cảnh 9 10 72