Ktl-icon-tai-lieu

Đơn bảo vệ luận án

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 223 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------oOo---------

ĐƠN XIN BẢO VỆ KHÓA LUẬN
Kính gởi:

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Chúng em tên: ….…NGUYỄN THỊ THANH HÀ……., mã số SV: ….0112215….
Và …………….NGUYỄN TRUNG HIẾU...................., mã số SV: ….0112216.....
là sinh viên lớp …….01CT..........., chuyên ngành:…..Hệ Thống Thông Tin............
thuộc Khoa : Công nghệ thông tin
Hiện đang thực hiện khóa luận: Xây dựng hệ thống tìm kiếm thông tin tiếng Việt dựa
trên các chỉ mục có cấu trúc.
dưới sự hướng dẫn của giáo viên:………………HỒ BẢO QUỐC............................
Hiện nay chúng em đã hoàn thành luận văn của mình và xin được bảo vệ khóa luận
trong đợt này.
Trân trọng kính chào.
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2005
Ý kiến của giáo viên hướng dẫn

Sinh viên

...
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------oOo---------
ĐƠN XIN BẢO VỆ KHÓA LUẬN
Kính gởi: KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Chúng em tên: ….…NGUYỄN THỊ THANH HÀ……., mã số SV: ….0112215….
Và …………….NGUYỄN TRUNG HIẾU...................., mã số SV: ….0112216.....
là sinh viên lớp …….01CT..........., chuyên ngành:…..Hệ Thống Thông Tin............
thuộc Khoa : Công nghệ thông tin
Hiện đang thực hiện khóa luận: Xây dựng hệ thống tìm kiếm thông tin tiếng Việt dựa
trên các chỉ mục có cấu trúc.
dưới sự hướng dẫn của giáo viên:………………HỒ BẢO QUỐC............................
Hiện nay chúng em đã hoàn thành luận văn của mình và xin được bảo vệ khóa luận
trong đợt này.
Trân trọng kính chào.
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2005
Ý kiến của giáo viên hướng dẫn Sinh viên
Đơn bảo vệ luận án - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn bảo vệ luận án 9 10 277