Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN CHÀO HÀNG

Được đăng lên bởi minhdavi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1670 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
*****
ĐƠN CHÀO HÀNG
Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2013
Kính gửi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
(sau đây gọi là bên mời thầu)
Sau khi nghiên cứu hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh và văn bản sửa đổi hồ sơ
yêu cầu chào hàng cạnh tranh mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi, Công ty cổ phần
Thiết bị Khoa học Kỹ thuật Biển Đông, cam kết thực hiện gói thầu: “Cung cấp, vận
chuyển và lắp đặt thiết bị trình chiếu tại các giảng đường của Trường Đại học Sư phạm
Hà Nội" theo đúng yêu cầu của hồ sơ yêu cầu với tổng số tiền là: 1,021,790,000 đồng
(Bằng chữ: Một tỷ, không trăm hai mươi mốt triệu, bảy trăm chín mươi nghìn đồng
chẵn) cùng với biểu giá kèm theo.
Nếu hồ sơ đề xuất của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi cam kết cung cấp
hàng hóa theo đúng các điều khoản được thỏa thuận trong hợp đồng.
Hồ sơ đề xuất này có hiệu lực trong thời gian 60 ngày, kể từ 10 giờ 00, ngày 27
tháng 11 năm 2013.

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

...
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
*****
ĐƠN CHÀO HÀNG
Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2013
Kính gửi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
(sau đây gọi là bên mời thầu)
Sau khi nghiên cứu hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh và văn bản sửa đổi hồ sơ
yêu cầu chào hàng cạnh tranh mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi, Công ty cổ phần
Thiết bị Khoa học Kỹ thuật Biển Đông, cam kết thực hiện gói thầu: “Cung cấp, vận
chuyển và lắp đặt thiết bị trình chiếu tại các giảng đường của Trường Đại học Sư phạm
Hà Nội" theo đúng yêu cầu của hồ sơ yêu cầu với tổng số tiền là: 1,021,790,000 đồng
(Bằng chữ: Một tỷ, không trăm hai mươi mốt triệu, bảy trăm chín mươi nghìn đồng
chẵn) cùng với biểu giá kèm theo.
Nếu hồ đề xuất của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi cam kết cung cấp
hàng hóa theo đúng các điều khoản được thỏa thuận trong hợp đồng.
Hồ sơ đề xuất này có hiệu lực trong thời gian 60 ngày, kể từ 10 giờ 00, ngày 27
tháng 11 năm 2013.
Đại diện hợp pháp của nhà thầu
ĐƠN CHÀO HÀNG - Người đăng: minhdavi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐƠN CHÀO HÀNG 9 10 767