Ktl-icon-tai-lieu

đơn CV

Được đăng lên bởi Đặng Đức Mạnh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 512 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Ảnh
(3*4)

VỊ TRÍ DỰ TUYỂN
Vị trí:

Địa điểm làm việc:
Công Ty .......

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên:

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính:

Số CMND:

Ngày cấp………….. Nơi cấp: ……………..

Chiều cao:

Tình trạng hôn nhân:  Độc thân

 Có gia đình

Cân nặng:

 Ly hôn

Hộ khẩu thường trú

Điện thoại:

Địa chỉ liên hệ:

Email:

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
Năm bắt đầu/
kết thúc

Các khóa đào tạo khác
Loại hình đào tạo

Tên trường

Chuyên ngành

Hệ đào tạo

Xếp loại

Tên khóa đào tạo

Thời lượng đào tạo

Năm đào tạo

Kết quả

Chức danh/vị trí

Thời gian công tác

QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC
Nơi công tác

Mô tả công việc:

Cấp trên trực tiếp
(Họ tên, chức danh, điện
thoại)

Mức lương:
 Hiện còn làm
Lý do nghỉ việc:

CV mẫu tại Ngheanworks.com

 Đã nghỉ

2.

Mô tả công việc:

Mức lương:
 Hiện còn làm

 Đã nghỉ

Lý do nghỉ việc:
3.

Mô tả công việc:

Thu nhập:
 Hiện còn làm

 Đã nghỉ

4.

Mô tả công việc:

Mức Lương:

 Hiện còn làm

 Đã nghỉ

Lý do nghỉ việc

THÔNG TIN BỔ SUNG
Thành tích, giải thưởng:

Năng khiếu, sở thích:

Tính cách:

Điểm mạnh:

Bạn biết đến thông tin tuyển dụng của Công ty qua: (câu hỏi bắt buộc)
 Mạng xã hội

 Website tuyển dụng: Ngheanworks.com

 Bạn bè, người quen

 Băng-rôn

 Truyền hình, truyền thanh

 Khác (xin ghi rõ):.....................

CV mẫu tại Ngheanworks.com

NGƯỜI THAM KHẢO
Xin vui lòng cho biết 02 người tham khảo (Không phải là người thân) biết rõ về quá trình làm việc của bạn mà chúng
tôi
có thể liên hệ:
STT
Họ tên
Vị trí và nơi công tác
Điện thoại liên lạc
1
2
Tôi cam xin đoan những thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc cung cấp những thông tin
trên. Tôi đồng ý cho Công ty xác minh và sử dụng các nguồn thông tin trên.
Vinh Ngày tháng năm 2014.
Người khai thông tin

(Ký và ghi rõ họ tên)

CV mẫu tại Ngheanworks.com

...
HỒ SƠ ỨNG VIÊN
Ảnh
(3*4)
VỊ TRÍ DỰ TUYỂN
Vị trí: Địa điểm làm việc:
Công Ty .......
THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: Ngày, tháng, năm sinh Giới tính:
Số CMND: Ngày cấp………….. Nơi cấp: …………….. Chiều cao:
Tình trạng hôn nhân: Độc thân Có gia đình Ly hôn Cân nặng:
Hộ khẩu thường trú Điện thoại:
Địa chỉ liên hệ: Email:
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
Năm bắt đầu/
kết thúc
Tên trường Chuyên ngành Hệ đào tạo Xếp loại
Các khóa đào tạo khác
Loại hình đào tạo Tên khóa đào tạo Thời lượng đào tạo Năm đào tạo Kết quả
QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC
Nơi công tác Chức danh/vị trí Thời gian công tác
Cấp trên trực tiếp
(Họ tên, chức danh, điện
thoại)
Mô tả công việc:
Mức lương:
Hiện còn làm Đã nghỉ
Lý do nghỉ việc:
CV mẫu tại Ngheanworks.com
đơn CV - Trang 2
đơn CV - Người đăng: Đặng Đức Mạnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
đơn CV 9 10 477