Ktl-icon-tai-lieu

đơn đăng kí phỏng vấn clb du lịch trẻ

Được đăng lên bởi lucky881996
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 416 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Du Lịch Trẻ - Trưởng thành từ những chuyến đi!

HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
CLB DU LỊCH TRẺ

BẢN ĐĂNG KÍ PHỎNG VẤN
PHẦN I: THÔNG TIN CÁ NHÂN
1. Họ và tên:
2. Ngày sinh:
3. Giới tính:
4. Lớp- Khoa:
5. Quê quán:
6. Địa chỉ hiện tại:
7. Điện thoại liên lạc:
8. Email:
9. Link Facebook: 
10. Phương tiện đi lại:

Ảnh cá nhân 3x4
(Hãy dán ảnh để
chúng tôi dễ dàng
nhận ra bạn!)

PHẦN II: VỀ BẠN.
1. Hãy chia sẻ với chúng tôi một vài sở thích của bạn.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….………………………………………
2. Sở trường, sở đoản của bạn là gì?
………………………………………………………………………………………….....
...............................................................
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………….
3. Nếu bạn đã (hoặc đang) tham gia vào CLB hay nhóm hoạt động xã hội, hãy
chia sẻ với chúng tôi vào bảng dưới đây:

CLB Du lịch trẻ | Đơn đăng ký phỏng vấn |2014

Du Lịch Trẻ - Trưởng thành từ những chuyến đi!

Tên hoạt động

Vị trí

Thời gian

Kinh nghiệm

4.
Bạn cảm thấy như vậy chưa đủ để bạn thể hiện cá tính của bản thân mình? Hãy
chia sẻ với chúng tôi về cá tính, con người mình bằng sự sáng tạo của riêng bạn. (Sáng
tác thơ, vẽ tranh, các sản phẩm công nghệ, làm đồ handmade…)

PHẦN III. VỀ CLB DU LỊCH TRẺ
CLB Du lịch trẻ | Đơn đăng ký phỏng vấn |2014

Du Lịch Trẻ - Trưởng thành từ những chuyến đi!

1. Ấn tượng của bạn về CLB Du Lịch Trẻ.

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
2. Tại sao bạn lựa chọn nộp đơn phỏng vấn CLB Du Lịch Trẻ.

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………................................................................
……………………………………………………................................................................
3. Hãy chia sẻ về những gì bạn mong muốn CLB Du Lịch Trẻ mang lại cho bạn.

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….......................................
Du Lịch Trẻ - Trưởng thành từ những chuyến đi!
HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
CLB DU LỊCH TRẺ
BẢN ĐĂNG KÍ PHỎNG VẤN
PHẦN I: THÔNG TIN CÁ NHÂN
 
 
 
 
  ! "
# $%&'()
* $()++)&
, -.+
/ 01&230www.facebook.com/
4 567(8+)
PHẦN II: VỀ BẠN.
1. Hãy chia sẻ với chúng tôi một vài sở thích của bạn.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….………………………………………
2. Sở trường, sở đoản của bạn là gì?
………………………………………………………………………………………….....
...............................................................
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………….
3. Nếu bạn đã (hoặc đang) tham gia vào CLB hay nhóm hoạt động hội, hãy
chia sẻ với chúng tôi vào bảng dưới đây:
CLB Du lịch tr| Đơn đăng ký phỏng vấn |2014
9&":;
<=>"?8@
&AB>C>
DE3)FG
đơn đăng kí phỏng vấn clb du lịch trẻ - Trang 2
đơn đăng kí phỏng vấn clb du lịch trẻ - Người đăng: lucky881996
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
đơn đăng kí phỏng vấn clb du lịch trẻ 9 10 940