Ktl-icon-tai-lieu

Đơn đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 114 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 6 [6]
TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ SỞ ĐĂNG KÝ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------..........., ngày.......tháng....... năm 20.......

ĐƠN ĐĂNG KÝ BỔ SUNG HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ
Kính gửi:...................................................................................................
1. Tên cơ sở đăng ký:.........................................................................................
Tên giao dịch quốc tế:………………………………………………………....
2. Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................................
Điện thoại: ......................Fax: .......................Email:........................................,
3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề số: .................ngày ........ tháng .............
năm..................
4. Nội dung đăng ký bổ sung:
- ..........................................................................................................................
- Tên nghề, trình độ đào tạo, quy mô tuyển sinh:
Số
TT

Tên nghề

Mã nghề

Trình độ đào
tạo

Quy mô tuyển sinh
Năm

Năm

1

5. Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng những quy định về dạy nghề và các quy định có liên
quan của pháp luật./.

HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC/NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Năm

...
Mẫu số 6 [6]
TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ SỞ ĐĂNG KÝ
-------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------
..........., ngày.......tháng....... năm 20.......
ĐƠN ĐĂNG KÝ BỔ SUNG HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ
Kính gửi:...................................................................................................
1. Tên cơ sở đăng ký:.........................................................................................
Tên giao dịch quốc tế:………………………………………………………....
2. Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................................
Điện thoại: ......................Fax: .......................Email:........................................,
3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề số: .................ngày ........ tháng .............
năm..................
4. Nội dung đăng ký bổ sung:
- ..........................................................................................................................
- Tên nghề, trình độ đào tạo, quy mô tuyển sinh:
Số
TT
Tên nghề Mã nghề
Trình độ đào
tạo
Quy mô tuyển sinh
Năm Năm Năm
1
5. Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng những quy định về dạy nghề và các quy định có liên
quan của pháp luật./.
HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC/NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
Đơn đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề 9 10 976