Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 194 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------…, ngày tháng năm….
ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ
Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (UBND tỉnh, thành phố….)
Những người ký dưới đây trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư (UBND tỉnh, thành phố…)
đơn đăng ký cấp giấy phép đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
I. Chủ đầu tư:
1. Tên công ty………………………….
2. Đại diện được uỷ quyền:……………………………
- Họ, tên, năm, sinh……….quốc tịch………………..
- Số hộ chiếu……………….Ngày cấp…………………Nơi cấp…......
- Chức vụ…………………………..
- Địa chỉ thường trú:………………………….
3.Trụ sở chính:……………
Điện thoại………Telex……Fax……
4. Nghành kinh doanh chính………………..
5. Cấp giấy phép thành lập Công ty:………………………
- Đăng ký tại:…………………….Ngày……..
- Vốn đăng ký:………………….
(Nếu có nhiều chủ đầu tư thì mô tả riêng từng chủ đầu tư)
II. Doanh nghiệp xin thành lập
1. Tên gọi của doanh nghiệp
-

Tên tiếng Việt …………

-

Tên tiếng Anh:……………………

2. Hình thức đầu tư: (100% vốn nước ngoài; Liên Doanh; Hợp tác kinh doanh trên cơ
sở Hợp đồng).
3. Mặt bằng địa điểm và xây dựng – kiến trúc

- Địa chỉ (xã huyện, tỉnh), ranh giới và / hoặc toạ độ địa lý của địa điểm dự án (kèm
theo bản vẽ)
- Diện tích mặt đất, mặt nước, mặt biển sử dụng cho dự án và mức tiền thuê đất.
- Nguồn gốc khu đất và trách nhiệm giải phóng mặt bằng. Giá trị đền bù, giải phóng
mặt bằng trên cơ sở thoả thuận với UBND tỉnh, thành phố.
- Sơ đồ tổng mặt bằng (kèm theo bản vẽ)
4. Thời hạn hoạt động của doanh nghiệp:
5. Mục tiêu, phạm vi hoạt động chính của doanh nghiệp hoặc Hợp đồng hợp tác kinh
doanh:
6. Vốn đầu tư:
6.1 Tổng vốn đầu tư dự kiến…………..USD, trong đó:
- Vốn cố định…………………USD, bao gồm:
+Nhà xưởng…………..m2, trị giá………………….USD
+Văn phòng…………….m2, trị giá……………….USD
+Máy móc, thiết bị:………………………. USD
+Vốn cố định khác:……………………….. USD
- Vốn lưu động:……………………… USD
6.2 Nguồn vốn:
Tổng số:……………………… USD, trong đó:
- Vốn pháp định (hoặc vốn góp):……………… USD, trong đó:
+Bên/ các bên Việt Nam góp:……………… USD, gồm
* Tiền……………………USD
* Tài sản khác…… tương đương……………USD
+Bên/ các bên nước ngoài góp:………………. USD, gồm:
* Tiền nước ngoài:…………. USD
* Thiết bị, máy móc, vật tư…………trị giá USD
* Vốn khác gồm:…………………trị giá USD
- Vốn vay:….. USD. Nêu rõ trách nhiệm Bên dàn xếp vốn vay, các điều kiện vay trả,
bảo lãnh.
7. Danh mục các sản phẩm chủ yếu và dự kiến tỷ lệ xuất khẩu:

Tên

Đơn

sản

vị

Năm thứ nhất

Năm thứ hai

Năm sx ổn định

phẩm
Tổng Tỷ lệ XK Tổng
số

(%)

số

Tỷ lệ

XK

(%)

Tổng Tỷ lệ XK
số

(%)

8. Quy trình công nghệ chủ yếu: trì...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------
…, ngày tháng năm….
ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ
Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (UBND tỉnh, thành phố….)
Những người ký dưới đây trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư (UBND tỉnh, thành phố…)
đơn đăng ký cấp giấy phép đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
I. Chủ đầu tư:
1. Tên công ty………………………….
2. Đại diện được uỷ quyền:……………………………
- Họ, tên, năm, sinh……….quốc tịch………………..
- Số hộ chiếu……………….Ngày cấp…………………Nơi cấp…......
- Chức vụ…………………………..
- Địa chỉ thường trú:………………………….
3.Trụ sở chính:……………
Điện thoại………Telex……Fax……
4. Nghành kinh doanh chính………………..
5. Cấp giấy phép thành lập Công ty:………………………
- Đăng ký tại:…………………….Ngày……..
- Vốn đăng ký:………………….
(Nếu có nhiều chủ đầu tư thì mô tả riêng từng chủ đầu tư)
II. Doanh nghiệp xin thành lập
1. Tên gọi của doanh nghiệp
- Tên tiếng Việt …………
- Tên tiếng Anh:……………………
2. Hình thức đầu tư: (100% vốn nước ngoài; Liên Doanh; Hợp tác kinh doanh trên cơ
sở Hợp đồng).
3. Mặt bằng địa điểm và xây dựng – kiến trúc
ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ - Trang 2
ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ 9 10 682