Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN ĐĂNG KÝ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 511 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ
THỰC PHẨM THÁI BÌNH DƯƠNG

V/v: Đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
(cấp lần đầu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TP HCM, ngày 30 tháng 05 năm 2014

ĐƠN ĐĂNG KÝ
CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI
(cấp lần đầu)
Kính gửi: SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
1. Phần khai chung về chủ nguồn thải CTNH
1.1. Tên: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM THÁI BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ trụ sở chính: 58/1F, ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM
Điện thoại: 08 3592 5179

Fax: 08 3592 5178

Email: hien.nguyen@pacificcereal.com
Tài khoản số: 000670406002448 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương – Chi
nhánh Chợ Lớn
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Công ty cổ phần số 0305481308,
đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 30 tháng 01 năm 2010 do Phòng đăng ký kinh doanh-Sở kế
hoạch và đầu tư TP.HCM cấp,
Tên người liên hệ (trong quá trình tiến hành thủ tục): NGUYỄN MINH TUẤN
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: 0937 276 787
1.2. Cơ sở phát sinh CTNH:
Tên: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM THÁI BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ: 58/1F, ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM
Loại hình (ngành nghề) hoạt động: Sản xuất và gia công đóng gói thực phẩm (không sản
xuất, chế biến thực phẩm tươi sống tại trụ sở).
Điện thoại: 08 3592 5179

Fax: 08 3592 5178

Email: hien.nguyen@pacificcereal.com
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Công ty cổ phần số 0305481308,
đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 30 tháng 01 năm 2010 do Phòng đăng ký kinh doanh-Sở kế
hoạch và đầu tư TP.HCM cấp,
2. Dữ liệu về sản xuất
2.1. Danh sách nguyên liệu thô/hóa chất
TT

Nguyên liệu thô/hoá chất

Số lượng trung bình (kg/năm)

1

Bột Mỹ

2.400.000

2

Đường

240.000

3

Bột gạo

160.000

4

Bột nếp

160.000

Tổng

2.960.000

2.2. Danh sách sản phẩm :
TT

Tên sản phẩm

Số lượng trung bình (kg/năm)

1

Bột Ngũ cốc

2.940.000

3. Dữ liệu về chất thải
3.1. Danh sách CTNH phát sinh thường xuyên:
TT

Tên chất thải

Trạng thái tồn tại Số lượng trung
bình (kg/năm)
(Rắn/lỏng/bùn)

Mã
CTNH

1

Hộp mực in thải có các
thành phần nguy hại

Rắn

24

08 02 04

2

Bóng đèn huỳnh quang thải

Rắn

24

16 01 06

3

Giẻ lau bị nhiễm các thành
phần nguy hại

Rắn

6

18 02 01

4

Pin, ắc quy thải

Rắn

4

16 01 12

5

Dầu động cợ, hộp số và bôi
trơn tổng hợp thải

Lỏng

50

17 02 03

Tổng

3.2. Danh sách chất thải thông thường phát sinh thường xuyên :

108

TT

Tên chất thải

Trạng thái tồn tại
(Rắn/lỏng/bùn)

Số lượng trung bình
(kg/năm)

1

Rác thải ...
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ
THỰC PHẨM THÁI BÌNH DƯƠNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
V/v: Đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
(cấp lần đầu)
TP HCM, ngày 30 tháng 05 năm 2014
ĐƠN ĐĂNG KÝ
CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI
(cấp lần đầu)
Kính gửi: SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
1. Phần khai chung về chủ nguồn thải CTNH
1.1. Tên: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM THÁI BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ trụ sở chính: 58/1F, ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM
Điện thoại: 08 3592 5179 Fax: 08 3592 5178
Email: hien.nguyen@pacificcereal.com
Tài khoản số: 000670406002448 tại Ngân hàng TMCP Sài n Công Thương Chi
nhánh Chợ Lớn
Giấy chứng nhận đăng kinh doanh đăng thuế Công ty cổ phần số 0305481308,
đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 30 tháng 01 năm 2010 do Phòng đăng ký kinh doanh-Sở kế
hoạch và đầu tư TP.HCM cấp,
Tên người liên hệ (trong quá trình tiến hành thủ tục): NGUYỄN MINH TUẤN
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: 0937 276 787
1.2. Cơ sở phát sinh CTNH:
Tên: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM THÁI BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ: 58/1F, ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM
Loại hình (ngành nghề) hoạt động: Sản xuất gia công đóng gói thực phẩm (không sản
xuất, chế biến thực phẩm tươi sống tại trụ sở).
Điện thoại: 08 3592 5179 Fax: 08 3592 5178
ĐƠN ĐĂNG KÝ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI - Trang 2
ĐƠN ĐĂNG KÝ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ĐƠN ĐĂNG KÝ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI 9 10 191