Ktl-icon-tai-lieu

Đơn đăng ký chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế, kinh doanh rau, quả, chè an toàn

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1080 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
………, ngày……tháng…….năm ….
ĐƠN ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN
ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, SƠ CHẾ, KINH DOANH RAU,
QUẢ, CHÈ AN TOÀN
Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/TP......
1. Tên nhà sản xuất:……………………………………………
2. Địa chỉ :………………………………………………………….
ĐT …………………………Fax …..………….Email……………
3. Quyết định thành lập hoặc giấy phép kinh doanh (nếu có):
4. Đăng ký được cấp giấy chứng nhận
Sau khi nghiên cứu Quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả, chè an
toàn, đặc biệt về điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả, chè an toàn, liên hệ với điều kiện
cụ thể, chúng tôi xin đăng ký được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ
chế, kinh doanh rau, quả, chè an toàn:
- Diện tích sản xuất rau, quả an toàn đăng ký: ………….ha (hoặc quy mô
sản xuất:…………kg/đơn vị thời gian);
- Chủng loại rau, quả an toàn đăng ký:……………..(quy mô diện tích hoặc
quy mô sản xuất:…………kg/đơn vị thời gian của từng chủng loại);
- Địa điểm: thôn….xã, (phường)…………huyện (quận)………
- Bản kê điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn (kèm theo);
5. Chúng tôi cam kết thực hiện đúng Quy trình thực hành sản xuất nông
nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả, chè an toàn.
Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/TP.........thẩm định và
cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn./.
Đại diện của nhà sản xuất
(Ký tên, đóng dấu)

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
………, ngày……tháng…….năm ….
ĐƠN ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN
ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, SƠ CHẾ, KINH DOANH RAU,
QUẢ, CHÈ AN TOÀN
Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/TP......
1. Tên nhà sản xuất:……………………………………………
2. Địa chỉ :………………………………………………………….
ĐT …………………………Fax …..………….Email……………
3. Quyết định thành lập hoặc giấy phép kinh doanh (nếu có):
4. Đăng ký được cấp giấy chứng nhận
Sau khi nghiên cu Quy đnh vquản lý sn xuất, kinh doanh rau, quả, can
toàn, đc bit về điu kiện sn xuất, sơ chế rau, quả, chè an toàn, liên hvi điu kin
c thể, chúng tôi xin đăng được cấp Giấy chng nhận đủ điu kin sn xuất,
chế, kinh doanh rau, quả, chè an toàn:
- Diện tích sản xuất rau, quả an toàn đăng ký: ………….ha (hoặc quy
sản xuất:…………kg/đơn vị thời gian);
- Chủng loại rau, quả an toàn đăng ký:……………..(quy diện tích hoặc
quy mô sản xuất:…………kg/đơn vị thời gian của từng chủng loại);
- Địa điểm: thôn….xã, (phường)…………huyện (quận)………
- Bản kê điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn (kèm theo);
5. Chúng tôi cam kết thực hiện đúng Quy trình thực hành sản xuất nông
nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả, chè an toàn.
Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/TP.........thẩm định
cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn./.
Đại diện của nhà sản xuất
(Ký tên, đóng dấu)
Đơn đăng ký chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế, kinh doanh rau, quả, chè an toàn - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn đăng ký chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế, kinh doanh rau, quả, chè an toàn 9 10 592