Ktl-icon-tai-lieu

Đơn đăng ký chứng nhận sản phẩm chất lượng cao và uy tín thương mai

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 974 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
………, ngày

tháng

năm 200…

ĐƠN ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN
SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG CAO VÀ UY TÍN THƯƠNG MẠI
NĂM …….
Kính gửi: - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/thành phố hoặc
Hiệp hội …
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1. Tên tổ chức, cá nhân: .......................................................................................................
2. Địa chỉ giao dịch...............................................................................................................
Điện thoại ………………………..Fax……………………..Email................................
3. Sản phẩm đăng ký chứng nhận ........................................................................................
4. Hồ sơ đăng ký:
- Đơn đăng ký chứng nhận sản phẩm của tổ chức hoặc cá nhân

- Bản thuyết minh giới thiệu tổ chức, cá nhân đăng ký sản phẩm

- Bản thuyết minh giới thiệu công nghệ, thiết bị sản xuất sản phẩm

- Chứng chỉ chứng nhận hệ thống quản lý sản xuất

- Bản thuyết minh giới thiệu chất lượng sản phẩm

- Báo cáo về hiện trạng môi trường tại cơ sở sản xuất

- Bản thuyết minh giới thiệu tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm

trong 02 năm tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký chứng nhận
- Bản sao các văn bản, tư liệu liên quan đến sản phẩm

Thủ trưởng tổ chức (cá nhân)
Ký tên
đóng dấu (nếu có)

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
………, ngày tháng năm 200…
ĐƠN ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN
SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG CAO VÀ UY TÍN THƯƠNG MẠI
NĂM …….
Kính gửi: - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/thành phố hoặc
Hiệp hội …
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1. Tên tổ chức, cá nhân: .......................................................................................................
2. Địa chỉ giao dịch...............................................................................................................
Điện thoại ………………………..Fax……………………..Email................................
3. Sản phẩm đăng ký chứng nhận ........................................................................................
4. Hồ sơ đăng ký:
- Đơn đăng ký chứng nhận sản phẩm của tổ chức hoặc cá nhân
- Bản thuyết minh giới thiệu tổ chức, cá nhân đăng ký sản phẩm
- Bản thuyết minh giới thiệu công nghệ, thiết bị sản xuất sản phẩm
- Chứng chỉ chứng nhận hệ thống quản lý sản xuất
- Bản thuyết minh giới thiệu chất lượng sản phẩm
- Báo cáo về hiện trạng môi trường tại cơ sở sản xuất
- Bản thuyết minh giới thiệu tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm
trong 02 năm tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký chứng nhận
- Bản sao các văn bản, tư liệu liên quan đến sản phẩm
Thủ trưởng tổ chức (cá nhân)
Ký tên
đóng dấu (nếu có)
Đơn đăng ký chứng nhận sản phẩm chất lượng cao và uy tín thương mai - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn đăng ký chứng nhận sản phẩm chất lượng cao và uy tín thương mai 9 10 149