Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN ĐĂNG KÝ CUNG CẤP DỊCH VỤ GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 165 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày… tháng
… năm …
ĐƠN ĐĂNG KÝ CUNG CẤP DỊCH VỤ GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
Kính gửi: …………………………….
Chúng tôi, công ty chứng khoán:
…………………………………….
Tên giao dịch của công ty bằng tiếng Việt: .........................................................
Tên giao dịch của công ty bằng tiếng Anh: ........................................................
Tên viết tắt: ………….........................................................................................
Được thành lập theo Giấy phép thành lập và họat động số ... ngày ... do Uỷ
ban Chứng khoán Nhà Nước cấp, có nguyện vọng đăng ký cung cấp dịch vụ giao
dịch trực tuyến cho khách hàng.
Chúng tôi xin cung cấp thông tin về công ty như sau:
I.
Các thông tin chung:
1. Địa điểm:
1.1. Trụ sở chính:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Fax:
- WebSite:……
Email:…..
- Địa chỉ trang thông tin điện tử để truy nhập vào dịch vụ giao dịch chứng
khoán trực tuyến của công ty:
1.2. Các chi nhánh, phòng giao dịch
- Chi nhánh 1: Tên; địa chỉ; điện thoại; Fax.
- Chi nhánh 2: Tên; địa chỉ; điện thoại; Fax…
2. Vốn điều lệ:
3. Các nghiệp vụ kinh doanh đã được cấp phép: (Môi giới, Tự doanh, Bảo lãnh phát
hành, Lưu ký chứng khoán, Tư vấn đầu tư,….)
4. Về năng lực hệ thống kỹ thuật và đội ngũ chuyên môn:

Nêu rõ trong Bản thuyết minh hệ thống kỹ thuật và đội ngũ chuyên môn.
II. Phạm vi thực hiện giao dịch trực tuyến xin đăng ký:
1. Phạm vi theo địa lý:
Việt Nam

□

Quốc tế

□

2. Phương thức giao dịch:

Internet

□

Điện thoại

□

Chúng tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là chính xác, trung thực và
cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến thị trường
chứng khoán và giao dịch điện tử. Nếu vi phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách
nhiệm.
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
……, ngày… tháng
… năm …
ĐƠN ĐĂNG KÝ CUNG CẤP DỊCH VỤ GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
Kính gửi: …………………………….
Chúng tôi, công ty chứng khoán:
…………………………………….
Tên giao dịch của công ty bằng tiếng Việt: .........................................................
Tên giao dịch của công ty bằng tiếng Anh: ........................................................
Tên viết tắt: ………….........................................................................................
Được thành lập theo Giấy phép thành lập và họat động số ... ngày ... do Uỷ
ban Chứng khoán Nhà Nước cấp, có nguyện vọng đăng ký cung cấp dịch vụ giao
dịch trực tuyến cho khách hàng.
Chúng tôi xin cung cấp thông tin về công ty như sau:
I. Các thông tin chung:
1. Địa điểm:
1.1. Trụ sở chính:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Fax:
- WebSite:…… Email:…..
- Địa chỉ trang thông tin điện tử để truy nhập vào dịch vụ giao dịch chứng
khoán trực tuyến của công ty:
1.2. Các chi nhánh, phòng giao dịch
- Chi nhánh 1: Tên; địa chỉ; điện thoại; Fax.
- Chi nhánh 2: Tên; địa chỉ; điện thoại; Fax…
2. Vốn điều lệ:
3. Các nghiệp vụ kinh doanh đã được cấp phép: (Môi giới, T doanh, Bảo lãnh phát
hành, Lưu ký chứng khoán, Tư vấn đầu tư,….)
4. Về năng lực hệ thống kỹ thuật và đội ngũ chuyên môn:
ĐƠN ĐĂNG KÝ CUNG CẤP DỊCH VỤ GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN - Trang 2
ĐƠN ĐĂNG KÝ CUNG CẤP DỊCH VỤ GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ĐƠN ĐĂNG KÝ CUNG CẤP DỊCH VỤ GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN 9 10 390