Ktl-icon-tai-lieu

Đơn đăng ký cung cấp dịch vụ mạng xã hội

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 452 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC,
DOANH NGHIỆP
Số:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------Hà Nội, ngày tháng năm

ĐƠN ĐĂNG KÝ CUNG CẤP
DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI TRỰC TUYẾN
Kính gửi: ……………………………………………
1. Tên cơ quan chủ quản (nếu có):
2. Tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực
tuyến:
3. Mục đích cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến.
4. Các loại hình dịch vụ mạng xã hội trực tuyến: (dịch vụ tạo blog, diễn đàn,
trò chuyện trực tuyến….)
5. Đối tượng phục vụ:
6. Biện pháp quản lý:
7. Tên miền:
8. Nhà cung cấp dịch vụ kết nối Internet:
9. Số thành viên tham gia quản lý dịch vụ mạng xã hội trực tuyến:
11. Người chịu trách nhiệm chính trang web cung cấp dịch vụ mạng xã hội
trực tuyến:
Chức danh:
12. Trụ sở:
Điện thoại:

Fax:

Email:
Cam đoan thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 97/2008/NĐ-CP
ngày 28/8/2008 của Chính phủ Về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ
Internet và thông tin điện tử trên Internet, Thông tư 07/2008/TT-BTTTT
ngày 18 tháng 12 năm 2008 hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số
97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 về trang thông tin điện tử các nhân và quy

định về quản lý thông tin trên Internet và các quy định khác của pháp luật
Việt Nam.
Nơi nhận:
- Bộ TTTT
- Cơ quan chủ quản (nếu có)
- Sở TTTT tỉnh, TP
- Lưu VT

CHỮ KÝ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN , TỔ CHỨC,
DOANH NGHIỆP

...
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC,
DOANH NGHIỆP
Số:
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
Hà Nội, ngày tháng năm
ĐƠN ĐĂNG KÝ CUNG CẤP
DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI TRỰC TUYẾN
Kính gửi: ……………………………………………
1. Tên cơ quan chủ quản (nếu có):
2. Tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực
tuyến:
3. Mục đích cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến.
4. Các loại hình dịch vụ mạng xã hội trực tuyến: (dịch vụ tạo blog, diễn đàn,
trò chuyện trực tuyến….)
5. Đối tượng phục vụ:
6. Biện pháp quản lý:
7. Tên miền:
8. Nhà cung cấp dịch vụ kết nối Internet:
9. Số thành viên tham gia quản lý dịch vụ mạng xã hội trực tuyến:
11. Người chịu trách nhiệm chính trang web cung cấp dịch vụ mạng xã hội
trực tuyến:
Chức danh:
12. Trụ sở:
Điện thoại: Fax:
Email:
Cam đoan thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 97/2008/NĐ-CP
ngày 28/8/2008 của Chính phủ Về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ
Internet và thông tin điện tử trên Internet, Thông 07/2008/TT-BTTTT
ngày 18 tháng 12 năm 2008 hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số
97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 về trang thông tin điện tử các nhân quy
Đơn đăng ký cung cấp dịch vụ mạng xã hội - Trang 2
Đơn đăng ký cung cấp dịch vụ mạng xã hội - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đơn đăng ký cung cấp dịch vụ mạng xã hội 9 10 441