Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI TỐT NGHIỆP LẦN 2 – 2012

Được đăng lên bởi Trong Tung
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 3939 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu 2
(Dành cho sv
đã dự thi tốt nghiệp lần 1 )

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
‫٭٭٭٭‬

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI TỐT NGHIỆP LẦN 2 – 2012
Kính gửi:

- Hội đồng thi và xét công nhận tốt nghiệp Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
- Lãnh đạo Khoa ……. ……………………………………………………
- Tôi tên là: ……………………………………………………………………………….
- Sinh ngày :…………. tháng ……….. năm…………
- Là sinh viên đại học (cao đẳng) khóa 200…- 2012. Ngành: …………………………….
Mã số SV:………………………………………………………………………………….
Địa chỉ liên lạc:…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..
Điện thoại:………………………………………………………………………………….
1. Tôi đã dự thi tốt nghiệp lần 1 năm 2012 và có kết quả sau:
- Điểm thi môn KHMLN – TTHCM ……..điểm
- Điểm bảo vệ KLTN, ĐATN (với SV đại học) ………..điểm
- Điểm thi kết thúc giáo dục chuyên nghiệp
Môn KTCS: ………điểm
Môn KTCM: ………điểm
- Kết quả kiểm tra theo chuẩn đầu ra (đánh dấu x vào ô thích hợp)
Tiếng Anh: đạt 

Không đạt 

Tin học:

Không đạt 

đạt 

2. Tôi xin đăng ký dự thi tốt nghiệp lần 2 – 2012 các nội dung sau (đánh dấu vào ô thích hợp)
- Thi lại môn KHMLN – TTHCM



- Làm lại KLTN, ĐATN



- Thi lại môn KTCS



KTCM



- Kiểm tra lại theo chuẩn đầu ra
Tiếng Anh



Tin học



3. Tôi cam đoan thực hiện nghiêm túc các quy định về thi tốt nghiệp lần 2, nộp học phí, lệ phí
tốt nghiệp đúng quy định.
Đà Nẵng, ngày tháng 8 năm 2012
Xác nhận kết quả thi
TN của Phòng đào tạo

Xác nhận sv đã nộp đủ học phí,
lệ phí TN
Trưởng phòng TCKT

Người làm đơn

Mẫu 1
(Dành cho sv
chưa dự thi tốt nghiệp lần 1 )

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
‫٭٭٭٭‬

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI TỐT NGHIỆP LẦN 2 (2012)
Kính gửi:

- Hội đồng thi và xét công nhận tốt nghiệp Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
- Lãnh đạo Khoa ……. …………………………………………………..
- Tôi tên là: ……………………………………………………………………………….
- Sinh ngày :…………. tháng ………..
năm…………
- Là sinh viên khóa:…………....................... Ngành: …………………………………….
Mã số SV:………………………………………………………………………………….
Địa chỉ liên lạc:…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..
Điện thoại:…………………………………………………………………………………
Tôi chưa được dự thi tốt nghiệp lần 1 năm 2012 nhưng cho đến nay chỉ còn nợ các học
phần sau đây trong chương trình đào tạo ( ghi rõ tên học phần, số đơn vị học trình còn nợ tính đến
thời điểm làm đơn)
1………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………
3……………………………………………………………………….
4……………………………………………………………………….
5……………………………………………………………………….
Tôi đã đăng ký học lại các học phần trê...
Mẫu 2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
(Dành cho sv Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
đã dự thi tốt nghiệp lần 1 ) ٭٭٭٭
ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI TỐT NGHIỆP LẦN 2 – 2012
Kính gửi: - Hội đồng thi và xét công nhận tốt nghiệp Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
- Lãnh đạo Khoa ……. ……………………………………………………
- Tôi tên là: ……………………………………………………………………………….
- Sinh ngày :…………. tháng ……….. năm…………
- Là sinh viên đại học (cao đẳng) khóa 200…- 2012. Ngành: …………………………….
Mã số SV:………………………………………………………………………………….
Địa chỉ liên lạc:…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..
Điện thoại:………………………………………………………………………………….
1. Tôi đã dự thi tốt nghiệp lần 1 năm 2012 và có kết quả sau:
- Điểm thi môn KHMLN – TTHCM ……..điểm
- Điểm bảo vệ KLTN, ĐATN (với SV đại học) ………..điểm
- Điểm thi kết thúc giáo dục chuyên nghiệp
Môn KTCS: ………điểm
Môn KTCM: ………điểm
- Kết quả kiểm tra theo chuẩn đầu ra (đánh dấu x vào ô thích hợp)
Tiếng Anh: đạt Không đạt
Tin học: đạt Không đạt
2. Tôi xin đăng ký dự thi tốt nghiệp lần 2 – 2012 các nội dung sau (đánh dấu vào ô thích hợp)
- Thi lại môn KHMLN – TTHCM
- Làm lại KLTN, ĐATN
- Thi lại môn KTCS
KTCM
- Kiểm tra lại theo chuẩn đầu ra
Tiếng Anh
Tin học
3. Tôi cam đoan thực hiện nghiêm túc các quy định về thi tốt nghiệp lần 2, nộp học phí, lệ phí
tốt nghiệp đúng quy định.
Xác nhận kết quả thi
TN của Phòng đào tạo
Xác nhận sv đã nộp đủ học phí,
lệ phí TN
Trưởng phòng TCKT
Đà Nẵng, ngày tháng 8 năm 2012
Người làm đơn
ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI TỐT NGHIỆP LẦN 2 – 2012 - Trang 2
ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI TỐT NGHIỆP LẦN 2 – 2012 - Người đăng: Trong Tung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI TỐT NGHIỆP LẦN 2 – 2012 9 10 33