Ktl-icon-tai-lieu

Đơn đăng ký dự thi tuyển công chức dự bị

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 100 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…….…., ngày…….tháng.….. năm 2006
ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI TUYỂN
CÔNG CHỨC DỰ BỊ

Tôi tên là:……………………………………Nam, nữ:…………….
Ngày sinh, tháng, năm sinh……………………...…………………..
Quê quán:…………………………………………………………….
Hộ khẩu thường trú:………………………………………………….
Chỗ ở hiện nay:………………………………………………………
Dân tộc:………………………………………………………………
Trình độ đào tạo:……………………………………………………..
Thuộc đối tượng ưu tiên (ghi đối tượng ưu tiên nào)………………..
……………………………………………………………………….
Sau khi nghiên cứu điều kiện và tiêu chuẩn tuyển dụng công chức
ngạch…………………..tôi thấy bản thân tôi có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để
tham dự kỳ thi tuyển. Vì vậy, tôi làm đơn này xin đăng ký dự tuyển tại Hội
đồng thi tuyển công chức thành phố Đà Nẵng. Nếu trúng tuyển tôi xin chấp
hành nghiêm túc mọi quy định của nhà nước.
Tôi xin gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển gồm:
1. Bản khai lý lịch
2. Giấy chứng nhận sức khoẻ
3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ. gồm:…………………………..
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
4. Bản sao các giấy tờ có liên quan đến ưu tiên:
…………………………………………………………………………….
5. 02 phong bì ghi địa chỉ và dán tem sẵn, 03 ảnh 3x4.

Toàn bộ bản sao văn bằng, chứng chỉ, sơ yếu lý lịch, chứng nhận sức
khoẻ trong hồ sơ dự tuyển của tôi nêu trên, khi được thông báo trúng tuyển, tôi
sẽ hoàn chỉnh lại theo đúng quy định.
Tôi xin cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là sự thật, đúng và đủ tiêu
chuẩn, điều kiện dự tuyển. Nếu sai thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan
có thẩm quyền tuyển dụng huỷ bỏ.
Kính đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)
220

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…….…., ngày…….tháng.….. năm 2006
ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI TUYỂN
CÔNG CHỨC DỰ BỊ
Tôi tên là:……………………………………Nam, nữ:…………….
Ngày sinh, tháng, năm sinh……………………...…………………..
Quê quán:…………………………………………………………….
Hộ khẩu thường trú:………………………………………………….
Chỗ ở hiện nay:………………………………………………………
Dân tộc:………………………………………………………………
Trình độ đào tạo:……………………………………………………..
Thuộc đối tượng ưu tiên (ghi đối tượng ưu tiên nào)………………..
……………………………………………………………………….
Sau khi nghiên cứu điều kiện tiêu chuẩn tuyển dụng công chức
ngạch…………………..tôi thấy bản thân tôi đủ điều kiện, tiêu chuẩn để
tham dự kỳ thi tuyển. vậy, tôi làm đơn này xin đăng dự tuyển tại Hội
đồng thi tuyển công chức thành phố Đà Nẵng. Nếu trúng tuyển tôi xin chấp
hành nghiêm túc mọi quy định của nhà nước.
Tôi xin gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển gồm:
1. Bản khai lý lịch
2. Giấy chứng nhận sức khoẻ
3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ. gồm:…………………………..
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
4. Bản sao các giấy tờ có liên quan đến ưu tiên:
…………………………………………………………………………….
5. 02 phong bì ghi địa chỉ và dán tem sẵn, 03 ảnh 3x4.
Toàn bộ bản sao văn bằng, chứng chỉ, sơ yếu lý lịch, chứng nhận sức
khoẻ trong hồ sơ dự tuyển của tôi nêu trên, khi được thông báo trúng tuyển, tôi
sẽ hoàn chỉnh lại theo đúng quy định.
Tôi xin cam đoan hồ dự tuyển của tôi s thật, đúng đủ tiêu
chuẩn, điều kiện dự tuyển. Nếu sai thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bịquan
có thẩm quyền tuyển dụng huỷ bỏ.
Kính đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)
220
Đơn đăng ký dự thi tuyển công chức dự bị - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn đăng ký dự thi tuyển công chức dự bị 9 10 193