Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1133 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phụ lụ c I
Đơn đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠ N ĐĂ NG K Ý H OẠ T ĐỘ NG K H OA H ỌC VÀ C ÔNG NG H Ệ
1. Tên tổ chức KH&CN:
Tên viết tắt (nếu có):
Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài (nếu có):
Tên viết tắt theo tiếng nước ngoài (nếu có):
2. Trụ sở chính:
Điện thoại:
Fax:
Email:
3. Cơ quan quyết định thành lập (nếu có):
Quyết định thành lập số:
ngày
tháng
năm
4. Họ và tên người đứng đầu tổ chức KH&CN:
Ngày tháng năm sinh:
Trình độ đào tạo: (Văn bằng đào tạo cao nhất)
Chức danh khoa học (nếu có):
Số Chứng minh nhân dân:
do
cấp ngày
tháng
năm
Số hộ chiếu: cấp ngày tháng năm (Đối với người nước ngoài)
cơ quan cấp:
5. Chi nhánh (nếu có):
Địa chỉ:
Điện thoại:
6. Văn phòng đại diện (nếu có):
Địa chỉ:
Điện thoại:
7. Các lĩnh vực KH&CN xin đăng ký hoạt động: Căn cứ quyết định thành lập
(nếu có) và điều lệ tổ chức và hoạt động.
8. Tổng số vốn đăng ký (Cơ sở vật chất - kỹ thuật): quy ra tiền mặt
9. Phần cam đoan: Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng và hoàn toàn
chịu trách nhiệm về các nội dung kê khai trong Hồ sơ đăng ký hoạt động
KH&CN. Nếu được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN, tôi cam
đoan hoạt động đúng quy định của pháp luật, đúng nội dung đã đăng ký và chịu
trách nhiệm về mọi hành vi của mình trước pháp luật.
...., ngày.... tháng... năm...
Lãnh đạo tổ chức KH&CN
(ký và ghi rõ họ, tên)

...
Ph lc I
Đơn đăng ký hot đ ng khoa hc và công ngh
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐĂNG KÝ HOT ĐNG KHOA HC VÀ CÔNG NGH
1. Tên tổ chức KH&CN:
Tên viết tắt (nếu có):
Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài (nếu có):
Tên viết tắt theo tiếng nước ngoài (nếu có):
2. Trụ sở chính:
Điện thoại:
Fax:
Email:
3. Cơ quan quyết định thành lập (nếu có):
Quyết định thành lập số: ngày tháng năm
4. Họ và tên người đứng đầu tổ chức KH&CN:
Ngày tháng năm sinh:
Trình độ đào tạo: (Văn bằng đào tạo cao nhất)
Chức danh khoa học (nếu có):
Số Chứng minh nhân dân: do
cấp ngày tháng năm
Số hộ chiếu: cấp ngày tháng năm (Đối với người nước ngoài)
cơ quan cấp:
5. Chi nhánh (nếu có):
Địa chỉ:
Điện thoại:
6. Văn phòng đại diện (nếu có):
Địa chỉ:
Điện thoại:
7. Các lĩnh vực KH&CN xin đăng ký hoạt động: Căn cứ quyết định thành lập
(nếu có) và điều lệ tổ chức và hoạt động.
8. Tổng số vốn đăng ký (Cơ sở vật chất - kỹ thuật): quy ra tiền mặt
9. Phần cam đoan: Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng và hoàn toàn
chịu trách nhiệm về các nội dung kê khai trong Hồ sơ đăng ký hoạt động
KH&CN. Nếu được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN, tôi cam
đoan hoạt động đúng quy định của pháp luật, đúng nội dung đã đăng ký và chịu
trách nhiệm về mọi hành vi của mình trước pháp luật.
...., ngày.... tháng... năm...
Lãnh đạo tổ chức KH&CN
(ký và ghi rõ họ, tên)
ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 9 10 38