Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN ĐĂNG KÝ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 102 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN
ĐĂNG KÝ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Kính gửi : BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TỈNH ……….
Tên Công ty ………………………………………………………….
Địa chỉ:……………………………………………………………….
Số điện thoai:………………………..Fax……………………………
Hợp đồng thuê đất số :………………………………………………..
Công ty chúng tôi xin gửi đến Ban quản lý các KCN tỉnh ……. các hồ
sơ sau: ( liệt kê hồ sơ)
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
Vậy đề nghị Ban quản lý các KCN tỉnh ……. xem xét chấp thuận để
chúng tôi tiến hành khởi công xây dựng Nhà máy./.
……., ngày…….tháng…..năm…….
GIÁM ĐỐC
( Ký tên, đóng dấu)

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN
ĐĂNG KÝ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Kính gửi : BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TỈNH ……….
Tên Công ty ………………………………………………………….
Địa chỉ:……………………………………………………………….
Số điện thoai:………………………..Fax……………………………
Hợp đồng thuê đất số :………………………………………………..
Công ty chúng tôi xin gửi đến Ban quản lý các KCN tỉnh ……. các hồ
sơ sau: ( liệt kê hồ sơ)
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
Vậy đề nghị Ban quản lý các KCN tỉnh ……. xem xét chấp thuận để
chúng tôi tiến hành khởi công xây dựng Nhà máy./.
……., ngày…….tháng…..năm…….
GIÁM ĐỐC
( Ký tên, đóng dấu)
ĐƠN ĐĂNG KÝ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐƠN ĐĂNG KÝ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 9 10 376