Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN NGOẠI TỆ VÀ TIẾN ĐỘ CHUYỂN VỐN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 148 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN NGOẠI TỆ VÀ TIẾN ĐỘ CHUYỂN VỐN ĐẦU
TƯ RA NƯỚC NGOÀI
...... ngày....... tháng...... năm......
Kính gửi: Chi nhánh ngân hàng nhà nước tỉnh (thành phố)...........
Tên doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài:
Địa chỉ:………………………………………………………………………………………….
Số điện thoại:…………………………………………………………………………………...
Giấy phép kinh doanh số.......... ngày………….....
Giấy phép tiếp nhận của nước đầu tư số........ ngày………….....
Giấy phép đầu tư ra nước ngoài số......... ngày...............
- Tổng vốn đầu tư:................................
- Vốn pháp định:...................................
- Trong đó bên Việt Nam góp:
+ Bằng tiền:..........................................
+ Bằng tài sản (máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu....):......
Chúng tôi làm đơn này để nghị quý Ngân hàng xác nhận về việc đăng ký tài khoản ngoại tệ
và tiến độ chuyển vốn để thực hiện dự án đầu tư tại nước...... như sau:
TT

Thời gian chuyển vốn

1

Quý....... năm.....

2

Quý....... năm......

Bằng tiền (Quy USD)

Bằng tài sản (Quy USD)

....
Vốn đầu tư bằng tiền thực hiện thông qua tài khoản ngoại tệ số...... mở tại Ngân hàng.....
Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định về quản lý ngoại hối hiện hành của Việt
Nam và các quy định có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài.
TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC) DOANH NGHIỆP

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN NGOẠI TỆ VÀ TIẾN ĐỘ CHUYỂN VỐN ĐẦU
TƯ RA NƯỚC NGOÀI
...... ngày....... tháng...... năm......
Kính gửi: Chi nhánh ngân hàng nhà nước tỉnh (thành phố)...........
Tên doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài:
Địa chỉ:………………………………………………………………………………………….
Số điện thoại:…………………………………………………………………………………...
Giấy phép kinh doanh số.......... ngày………….....
Giấy phép tiếp nhận của nước đầu tư số........ ngày………….....
Giấy phép đầu tư ra nước ngoài số......... ngày...............
- Tổng vốn đầu tư:................................
- Vốn pháp định:...................................
- Trong đó bên Việt Nam góp:
+ Bằng tiền:..........................................
+ Bằng tài sản (máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu....):......
Chúng tôi làm đơn này để nghị quý Ngân hàng xác nhận về việc đăng tài khoản ngoại tệ
và tiến độ chuyển vốn để thực hiện dự án đầu tư tại nước...... như sau:
TT Thời gian chuyển vốn Bằng tiền (Quy USD) Bằng tài sản (Quy USD)
1 Quý....... năm.....
2 Quý....... năm......
....
Vốn đầu tư bằng tiền thực hiện thông qua tài khoản ngoại tệ số...... mở tại Ngân hàng.....
Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định về quản ngoại hối hiện hành của Việt
Nam và các quy định có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài.
TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC) DOANH NGHIỆP
ĐƠN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN NGOẠI TỆ VÀ TIẾN ĐỘ CHUYỂN VỐN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI - Trang 2
ĐƠN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN NGOẠI TỆ VÀ TIẾN ĐỘ CHUYỂN VỐN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ĐƠN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN NGOẠI TỆ VÀ TIẾN ĐỘ CHUYỂN VỐN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI 9 10 744