Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC THI ẢNH TẠI VIỆT NAM

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1433 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu 5
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
------------------------ĐƠN ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC THI ẢNH
TẠI VIỆT NAM

Kính gửi: ............................................................................................
Tên cơ quan tổ chức thi ảnh: ......................................................................
Địa chỉ .................................................................................................... ...
Điện thoại: ................................ Fax: ......................................................
Theo công văn (công hàm) số . . . . . . . . ngày. . . . . . tháng . . . . năm . . . . hoặc lời mời
của . . . .. . . . . .
Cơ quan ( . . . . . . . . . . . . . . . . . ) tổ chức cuộc thi ảnh tại Việt Nam với các nội dung
sau:
Tên của cuộc thi: ....................... ......................................................................................
Địa điểm tổ chức: tỉnh (thành phố)................... ...............................................................
Thời gian từ ............................... đến .............................................................................
Tên đơn vị tài trợ (nếu có) ........ .....................................................................................
(Kèm theo thể lệ, mục đích, nội dung cuộc thi)
....., ngày.... tháng.... năm ......
Cơ quan nhận đăng ký

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)

...
Mẫu 5
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
ĐƠN ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC THI ẢNH
TẠI VIỆT NAM
Kính gửi: ............................................................................................
Tên cơ quan tổ chức thi ảnh: ......................................................................
Địa chỉ .................................................................................................... ...
Điện thoại: ................................ Fax: ......................................................
Theo công văn (công hàm) số . . . . . . . . ngày. . . . . . tháng . . . . năm . . . . hoặc lời mời
của . . . .. . . . . .
quan ( . . . . . . . . . . . . . . . . . ) tổ chức cuộc thi ảnh tại Việt Nam với các nội dung
sau:
Tên của cuộc thi: ....................... ......................................................................................
Địa điểm tổ chức: tỉnh (thành phố)................... ...............................................................
Thời gian từ ............................... đến .............................................................................
Tên đơn vị tài trợ (nếu có) ........ .....................................................................................
(Kèm theo thể lệ, mục đích, nội dung cuộc thi)
....., ngày.... tháng.... năm ......
Cơ quan nhận đăng ký THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)
ĐƠN ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC THI ẢNH TẠI VIỆT NAM - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐƠN ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC THI ẢNH TẠI VIỆT NAM 9 10 606