Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN ĐĂNG KÝ WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 79 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÊN THƯƠNG NHÂN,
TỔ CHỨC
-------Số: ………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------………, ngày … tháng … năm ….

ĐƠN ĐĂNG KÝ WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Kính gửi: Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin - Bộ Công Thương
1. Tên thương nhân, tổ chức sở hữu website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử:
- Tên đăng ký:
- Tên giao dịch:
2. Số, ngày cấp, nơi cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng nhận đầu tư hoặc
giấy phép đầu tư (đối với thương nhân) hoặc quyết định thành lập (đối với tổ chức):
Loại giấy phép/chứng nhận:
Số:
Ngày cấp:
Nơi cấp:
3. Tên và chức danh người đại diện thương nhân/tổ chức:...................................
4. Tên và chức danh người chịu trách nhiệm đối với website cung cấp dịch thương
mại điện tử:
5. Tên miền Internet của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử:...............
□ Loại hình dịch vụ cung cấp trên website:
□ Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử
□ Dịch vụ khuyến mại trực tuyến
□ Dịch vụ đấu giá trực tuyến
□ Dịch vụ khác (đề nghị nêu rõ:............................................................................... )
7. Các loại hàng hóa hoặc dịch vụ chủ yếu được giao dịch trên website:
□ Hàng điện tử, gia dụng
□ Sách, văn phòng phẩm
□ Máy tính, điện thoại, thiết bị văn phòng
□ Hoa, quà tặng, đồ chơi
□ Ô tô, xe máy, xe đạp
□ Thực phẩm, đồ uống
□ Thời trang, mỹ phẩm, chăm sóc sức khỏe □ Dịch vụ lưu trú và du lịch
□ Công nghiệp, xây dựng
□ Dịch vụ việc làm
□ Thiết bị nội thất, ngoại thất
□ Dịch vụ khác
□ Bất động sản
□ Hàng hóa khác
8. Đơn vị cung cấp dịch vụ
Hosting:....................................................................................
9. Số nhân viên quản lý, giám sát các hoạt động của website:
10. Địa chỉ trụ sở:.............................................................................................................
Điện thoại:
Fax:
Email:

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cơ quan chủ quản (nếu có);
- Lưu:

CHỮ KÝ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP
LUẬT
(Ký tên, đóng dấu)

...
TÊN THƯƠNG NHÂN,
TỔ CHỨC
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Số: ……… ………, ngày … tháng … năm ….
ĐƠN ĐĂNG KÝ WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Kính gửi: Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin - Bộ Công Thương
1. Tên thương nhân, tổ chức sở hữu website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử:
- Tên đăng ký:
- Tên giao dịch:
2. Số, ngày cấp, nơi cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng nhận đầu tư hoặc
giấy phép đầu tư (đối với thương nhân) hoặc quyết định thành lập (đối với tổ chức):
Loại giấy phép/chứng nhận:
Số: Ngày cấp: Nơi cấp:
3. Tên và chức danh người đại diện thương nhân/tổ chức:...................................
4. Tên và chức danh người chịu trách nhiệm đối với website cung cấp dịch thương
mại điện tử:
5. Tên miền Internet của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử:...............
□ Loại hình dịch vụ cung cấp trên website:
□ Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử
□ Dịch vụ khuyến mại trực tuyến
□ Dịch vụ đấu giá trực tuyến
□ Dịch vụ khác (đề nghị nêu rõ:............................................................................... )
7. Các loại hàng hóa hoặc dịch vụ chủ yếu được giao dịch trên website:
□ Hàng điện tử, gia dụng □ Sách, văn phòng phẩm
□ Máy tính, điện thoại, thiết bị văn phòng □ Hoa, quà tặng, đồ chơi
□ Ô tô, xe máy, xe đạp □ Thực phẩm, đồ uống
□ Thời trang, mỹ phẩm, chăm sóc sức khỏe □ Dịch vụ lưu trú và du lịch
□ Công nghiệp, xây dựng □ Dịch vụ việc làm
□ Thiết bị nội thất, ngoại thất □ Dịch vụ khác
□ Bất động sản □ Hàng hóa khác
8. Đơn vị cung cấp dịch vụ
Hosting:....................................................................................
9. Số nhân viên quản lý, giám sát các hoạt động của website:
10. Địa chỉ trụ sở:.............................................................................................................
Điện thoại: Fax: Email:
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cơ quan chủ quản (nếu có);
- Lưu:
CHỮ KÝ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP
LUẬT
(Ký tên, đóng dấu)
ĐƠN ĐĂNG KÝ WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐƠN ĐĂNG KÝ WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 9 10 734