Ktl-icon-tai-lieu

Đơn đăng ký xây dựng vùng an toàn dịch bệnh động vật

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 917 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
************************
ĐƠN ĐĂNG KÝ
Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh động vật
Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tên tôi là: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chức vụ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Đại diện: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Địa chỉ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Điện thoại: . . . . . . . . . . . .Fax: . . . . . . . . .
Xin đăng ký xây dựng vùng, cơ sở ATDB: . .(tên vùng, cơ sở chăn nuôi) . . . . . .
Quy mô: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
An toàn về bệnh. . . . . . . . . . . . . . . . . . .đối với loài động vật là. . . . . . . . . . . . . .
.................................................... ............
.................................................... ............
......... ngày

tháng

năm 200

Người làm đơn
(ký tên, đóng dấu)

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
************************
ĐƠN ĐĂNG KÝ
Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh động vật
Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tên tôi là: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chức vụ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Đại diện: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Địa chỉ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Điện thoại: . . . . . . . . . . . .Fax: . . . . . . . . .
Xin đăng ký xây dựng vùng, cơ sở ATDB: . .(tên vùng, cơ sở chăn nuôi) . . . . . .
Quy mô: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
An toàn về bệnh. . . . . . . . . . . . . . . . . . .đối với loài động vật là. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
......... ngày tháng năm 200
Người làm đơn
(ký tên, đóng dấu)
Đơn đăng ký xây dựng vùng an toàn dịch bệnh động vật - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn đăng ký xây dựng vùng an toàn dịch bệnh động vật 9 10 835