Ktl-icon-tai-lieu

Đơn đề nghị cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1219 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÊN DOANH NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tên cơ sở dịch vụ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________________________________

…… ngày…… tháng ……..năm....
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BIỂN HIỆU
ĐẠT TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH
Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn
- Tên cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống hoặc mua sắm:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
Fax:
Email:
Website:
- Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:
Ngày cấp:
Nơi cấp:
- Thời gian bắt đầu kinh doanh:
- Tổng số người quản lý và nhân viên phục vụ:
- Có cam kết, giấy chứng nhận về:
STT
1
2
3
4
5

Điều kiện

Cam kết
thực hiện

Giấy chứng nhận
của cơ quan có
thẩm quyền

An ninh trật tự
Phòng chống cháy nổ
Phòng chống tệ nạn xã hội
Bảo vệ môi trường
Vệ sinh an toàn thực phẩm

- Đề nghị cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.
Chúng tôi xin thực hiện nghiêm túc và đảm bảo chất lượng theo đúng tiêu
chuẩn quy định.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:......

GIÁM ĐỐC HOẶC CHỦ CƠ SỞ

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

...
TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Tên cơ sở dịch vụ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________________________________
…… ngày…… tháng ……..năm....
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BIỂN HIỆU
ĐẠT TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH
Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn
- Tên cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống hoặc mua sắm:
- Địa chỉ:
- Điện thoại: Fax:
Email: Website:
- Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:
Ngày cấp: Nơi cấp:
- Thời gian bắt đầu kinh doanh:
- Tổng số người quản lý và nhân viên phục vụ:
- Có cam kết, giấy chứng nhận về:
STT Điều kiện Cam kết
thực hiện
Giấy chứng nhận
của cơ quan có
thẩm quyền
1 An ninh trật tự
2 Phòng chống cháy nổ
3 Phòng chống tệ nạn xã hội
4 Bảo vệ môi trường
5 Vệ sinh an toàn thực phẩm
- Đề nghị cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.
Chúng tôi xin thực hiện nghiêm túc và đảm bảo chất lượng theo đúng tiêu
chuẩn quy định.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:......
GIÁM ĐỐC HOẶC CHỦ CƠ SỞ
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
Đơn đề nghị cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch - Trang 2
Đơn đề nghị cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đơn đề nghị cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch 9 10 675