Ktl-icon-tai-lieu

Đơn đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 289 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu (Form) N14/M

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, BỔ SUNG, SỬA ĐỔI THỊ THỰC, GIA HẠN TẠM TRÚ (1)
Application for visa renewal, replacement or modification, length of stay extension

(dùng cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam)

To be completed by foreign non-permanent residents in Viet Nam

1- Người làm đơn /Details of the applicant:
Họ tên (chữ in hoa): ....................................................Giới tính: Nam  Nữ 
Full name (in block letters)

Sex

Male

Female

Sinh ngày .......tháng ........năm ..........Quốc tịch: ...........................................
Date of birth (day, month, year)

Nationality

Hộ chiếu số: ........có giá trị đến ngày ...../...../..... Nghề nghiệp: ......................
Passport number

Expiry date (day, month, year)

Occupation

Ngày nhập cảnh Việt Nam:.............. Mục đích nhập
cảnh: ................................
Date of latest entry

Purpose of entry

Địa chỉ tạm trú ở Việt Nam: ..........................................................................
Current residential address in Viet Nam

Điện thoại liên hệ

/Contact telephone number

..........................................................

2- Cơ quan/ tổ chức hoặc thân nhân ở Việt Nam mời, bảo lãnh:
Details of the receiving, sponsoring agency/employer or guarantor in Viet Nam

- Cơ quan, tổ chức: tên
Địa chỉ

/Address

/Name of the receiving, sponsoring agency/employer

.......................

............................................................................................

Điện thoại liên hệ

/Contact telephone number

.........................................................

- Thân nhân: họ tên ................................................. Ngày sinh: .....................
Full name of the guarantor (a relative of the applicant)

Date of birth (day, month, year)

Giấy chứng minh nhân dân/ hộ chiếu/ thẻ thường trú số: .................................
Identify card/ Passport/ Permanent Residence Card number

Cấp ngày: ..............cơ quan cấp: ................................................................
Date of issue

Issuing authority

Quan hệ với người làm đơn

/Relationship to the applicant

.........................................

Địa chỉ thường trú/ tạm trú tại Việt Nam: ......................................................
Permanent/ temporary residential address in Viet Nam

Điện thoại liên hệ

/Contact telephone number

.........................................................

3- Nội dung đề nghị:
- Cấp thị thực:
Entri...
M u (Form) N14/M
N NGH C P, B SUNG, S A I TH TH C, GIA H N T M TRÚĐƠ ĐỀ ĐỔ (1)
Application for visa renewal, replacement or modification, length of stay extension
(dùng cho ng i n c ngoài ang t m trú t i Vi t Nam)ườ ướ đ
To be completed by foreign non-permanent residents in Viet Nam
1- Ng i làm nườ đơ /Details of the applicant:
H n (ch in hoa): ....................................................Gi i tính: Nam " N "
Full name (in block letters) Sex Male Female
Sinh ngày .......tháng ........n m ..........Qu c t ch: ...........................................ă
Date of birth (day, month, year) Nationality
H chi u s : ........có giá tr n ngày ...../...../..... Ngh nghi p: ...................... ế đế
Passport number Expiry date (day, month, year) Occupation
Ngày nh p c nh Vi t Nam:.............. M c ích nh p đ
c nh: ................................
Date of latest entry Purpose of entry
a ch t m t Vi t Nam: ..........................................................................Đị
Current residential address in Viet Nam
i n tho i liên hĐ /Contact telephone number ..........................................................
2- C quan/ t ch c ho c thân nhân Vi t Nam m i, b o lãnh:ơ
Details of the receiving, sponsoring agency/employer or guarantor in Viet Nam
- C quan, t ch c: tênơ /Name of the receiving, sponsoring agency/employer .......................
a chĐị /Address ............................................................................................
i n tho i liên hĐ /Contact telephone number .........................................................
- Thân nhân: h tên ................................................. Ngày sinh: .....................
Full name of the guarantor (a relative of the applicant) Date of birth (day, month, year)
Gi y ch ng minh nhân dân/ h chi u/ th th ng trú s : ................................. ế ườ
Identify card/ Passport/ Permanent Residence Card number
C p ngày: ..............c quan c p: ................................................................ ơ
Date of issue Issuing authority
Quan h v i ng i làm n ườ đơ /Relationship to the applicant .........................................
a ch th ng trú/ t m trú t i Vi t Nam: ......................................................Đị ư
Permanent/ temporary residential address in Viet Nam
i n tho i liên hĐ /Contact telephone number .........................................................
Đơn đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú - Trang 2
Đơn đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đơn đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú 9 10 816