Ktl-icon-tai-lieu

Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 164 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC
Kính gửi: Sở Y tế thành phố Đà Nẵng
Tôi tên là:.............................................................................................
Ngày sinh:........................................Số CMND.......................................
Địa chỉ thường trú: .................................................................................
Điện thoại: .....................................................................................
Bằng cấp chuyên môn: .................................Năm tốt nghiệp.................
Đã công tác trong ngành dược từ năm ........... đến nay như sau:
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Sau khi nghiên cứu Luật bảo vệ sức khoẻ nhân dân, Các Quy chế chuyên
môn về dược hiện hành, Pháp lệnh Hành nghề Y Dược tư nhân và Thông tư
hướng dẫn về hành nghề y dược tư nhân. Kính đề nghị Sở Y tế thành phố Đà
Nẵng cấp Chứng chỉ hành nghề loại hình: .........................................................
Về đạo đức nghề nghiệp tôi xin cam đoan không thuộc đối tượng quy
định tại điều 6 của Pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân
Hồ sơ gửi kèm gồm:
- Bản sao bằng tốt nghiệp (có công chứng);
- Lý lịch cá nhân (Có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc thủ
trưởng cơ quan đang công tác);
- Bản sao Quyết định nghỉ hưu (nếu có);
- Giấy chứng nhận thời gian thực hành;
- Giấy khám sức khoẻ để hành nghề(cơ sở khám từ cấp quận huyện trở
lên);
- Bản cam kết thực hiện đúng quy định của luật BVSKND, pháp lệnh
HNYDTN, Văn bản hướng dẫn và các quy chế chuyên môn có liên quan.
- Bản sao CMND, Hộ khẩu;
- 02 ảnh chân dung cỡ 4x6 cm.
Ý kiến của thủ trưởng cơ quan
Đồng ý cho phép HNDTN ngoài giờ

Đà Nẵng, ngày tháng năm 200…
Người làm đơn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

3

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC
Kính gửi: Sở Y tế thành phố Đà Nẵng
Tôi tên là:.............................................................................................
Ngày sinh:........................................Số CMND.......................................
Địa chỉ thường trú: .................................................................................
Điện thoại: .....................................................................................
Bằng cấp chuyên môn: .................................Năm tốt nghiệp.................
Đã công tác trong ngành dược từ năm ........... đến nay như sau:
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Sau khi nghiên cứu Luật bảo vệ sức khoẻ nhân dân, Các Quy chế chuyên
môn về dược hiện hành, Pháp lệnh Hành nghề Y Dược nhân Thông
hướng dẫn về hành nghề y dược nhân. Kính đề nghị Sở Y tế thành phố Đà
Nẵng cấp Chứng chỉ hành nghề loại hình: .........................................................
Về đạo đức nghề nghiệp tôi xin cam đoan không thuộc đối tượng quy
định tại điều 6 của Pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân
Hồ sơ gửi kèm gồm:
- Bản sao bằng tốt nghiệp (có công chứng);
- lịch nhân (Có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc thủ
trưởng cơ quan đang công tác);
- Bản sao Quyết định nghỉ hưu (nếu có);
- Giấy chứng nhận thời gian thực hành;
- Giấy khám sức khoẻ để hành nghề(cơ sở khám từ cấp quận huyện trở
lên);
- Bản cam kết thực hiện đúng quy định của luật BVSKND, pháp lệnh
HNYDTN, Văn bản hướng dẫn và các quy chế chuyên môn có liên quan.
- Bản sao CMND, Hộ khẩu;
- 02 ảnh chân dung cỡ 4x6 cm.
Ý kiến của thủ trưởng cơ quan Đà Nẵng, ngày tháng năm 200…
Đồng ý cho phép HNDTN ngoài giờ Người làm đơn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)
3
Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược 9 10 668