Ktl-icon-tai-lieu

Đơn đề nghị cấp chứng minh nhân dân

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 192 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ảnh
(3x4)

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG MINH NHÂN DÂN

(Đóng dấu giáp lai của
C.A phường, xã, T.trấn)

Kính gửi: Công an.......................................................................................
Tôi tên là:............................................................. Nam/nữ:...........................................................
Tên gọi khác:.................................................................................................................................
Sinh ngày:............................................................ Nguyên quán:...................................................
Nơi ĐKNKTT:..............................................................................................................................
Họ tên cha:........................................................... Họ tên mẹ:.......................................................
Sổ hộ khẩu số:................................................. Tập................................ Tờ:................................
Đã được cấp CMND số................................................ ngày.........................................................
Tại:.................................................................................................................................................
Tôi xin được cấp CMND, lý do: (cấp mới, cấp đổi, cấp lại).........................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật.
XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN NƠI CƯ TRÚ

Ngày ....... tháng ...... năm .......

(Phường/xã/thị trấn nơi ĐKHK thường trú)

Người làm đơn

Chứng nhận ông, bà: .........................................

(Ký,...
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG MINH NHÂN DÂN
Kính gửi: Công an.......................................................................................
Tôi tên là:............................................................. Nam/nữ:...........................................................
Tên gọi khác:.................................................................................................................................
Sinh ngày:............................................................ Nguyên quán:...................................................
Nơi ĐKNKTT:..............................................................................................................................
Họ tên cha:........................................................... Họ tên mẹ:.......................................................
Sổ hộ khẩu số:................................................. Tập................................ Tờ:................................
Đã được cấp CMND số................................................ ngày.........................................................
Tại:.................................................................................................................................................
Tôi xin được cấp CMND, do: (cấp mới, cấp đổi, cấp lại).........................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Tôi xin cam đoan những lời khai trên đúng sự thật.
XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN NƠI TRÚ
(Phường/xã/thị trấn nơi ĐKHK thường trú)
Chứng nhận ông, bà: .........................................
...........................................................................
Sinh ngày .......... tháng .......... năm ..................
Đăng thường trú tại: .....................................
............................................................................
Ngày ......... tháng ........ năm 200....
Trưởng Công an ........................
(Ký tên, đóng dấu)
Ngày ....... tháng ...... năm .......
Người làm đơn
(Ký, ghi họ tên)
NỘI DUNG TRAO ĐỔI THÔNG TIN
Họ tên:...........................................................................................................................................
Sinh ngày:............................................................ Tại:...................................................................
(
Đóng dấu giáp lai của
C.A phường, xã, T.trấn)
Ảnh
(3x4)
Đơn đề nghị cấp chứng minh nhân dân - Trang 2
Đơn đề nghị cấp chứng minh nhân dân - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đơn đề nghị cấp chứng minh nhân dân 9 10 237