Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở 02

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 953 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phụ lục số 2
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở
(Bao gồm cả cấp đổi do chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở, hết trang ghi thay đổi)
Kính gửi (*):...........................................................................................
Tên tôi là:……...............................................CMND (Hộ chiếu) số...................................,
cấp ngày............tháng.............năm ..................., nơi cấp...................................................................
Thường trú tại:...................................................................................................................................
Đại diện cơ quan (nếu là tổ chức đề nghị cấp giấy CN):……….......................................................
Lý do đề nghị cấp giấy chứng nhận (**):.................................................................................
Địa chỉ nhà ở xin cấp giấy chứng nhận:...........……….....................................................................
.....................................................................................................................................
Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đã được (ghi tên cơ quan cấp giấy chứng nhận)
:.......................................................................................cấp ngày...........tháng.............năm...........;
mã số:..….............................................; hồ sơ gốc số:..……..................................……………
Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo Nghị định số 90/2006/NĐ-CP cho những
người đứng tên chủ sở hữu hoặc cơ quan sau (chỉ ghi trong trường hợp chuyển nhượng quyền sở
hữu nhà ở):
1..............................................................................................................................................
2..............................................................................................................................................
3..............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Kèm theo đơn này có các giấy tờ sau (***):
1..........................................................................................................................................
Phụ lục số 2
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở
(Bao gồm cả cấp đổi do chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở, hết trang ghi thay đổi)
Kính gửi
(
*
)
:...........................................................................................
Tên tôi là:……...............................................CMND (Hộ chiếu) số...................................,
cấp ngày............tháng.............năm ..................., nơi cấp...................................................................
Thường trú tại:...................................................................................................................................
Đại diện cơ quan (nếu là tổ chức đề nghị cấp giấy CN):……….......................................................
Lý do đề nghị cấp giấy chứng nhận
(
**
)
:.................................................................................
Địa chỉ nhà ở xin cấp giấy chứng nhận:...........……….....................................................................
.....................................................................................................................................
Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đã được (ghi tên cơ quan cấp giấy chứng nhận)
:.......................................................................................cấp ngày...........tháng.............năm...........;
mã số:..….............................................; hồ sơ gốc số:..……..................................……………
Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà theo Nghị định số 90/2006/NĐ-CP cho những
người đứng tên chủ sở hữu hoặc cơ quan sau (chỉ ghi trong trường hợp chuyển nhượng quyền sở
hữu nhà ở):
1..............................................................................................................................................
2..............................................................................................................................................
3..............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Kèm theo đơn này có các giấy tờ sau
(***)
:
1..............................................................................................................................................
2..............................................................................................................................................
3..............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Tôi cam đoan những lời kê khai trong đơn là đúng sự thực, chịu trách nhiệm về tính xác thực của
các giấy tờ kèm theo và cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đúng thời hạn theo quy định
của Nhà nước.
.............., ngày .......... tháng …......năm .................
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức thì phải đóng dấu)
(
*
)
Ghi tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận.
(
**
)
Ghi do đề nghị cấp giấy chứng nhận (do chuyển nhượng; do bị hỏng, rách nát, do
hết trang ghi thay đổi hoặc do bị mất giấy chứng nhận).
(***)
Trường hợp cấp đổi do chuyển nhượng thì kèm văn bản giao dịch giấy chứng nhận của
bên chuyển quyền sở hữu; trường hợp cấp đổi giấy chứng nhận thì kèm theo giấy chứng nhận đã
được cấp.
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở 02 - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở 02 9 10 255