Ktl-icon-tai-lieu

Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1055 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN
QUYỀN SỞ HỮU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân.........................................................
Tên tôi là:.................................CMND số....................., cấp
ngày........tháng.......năm.............................................................................................
Thường trú tại:............................................................................................................
………………………………………………………………………………………
Đại diện cơ quan:.......................................................................................................
Đề nghị cấp đổi.................................. giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây
dựng...........................................................
Lý do đề nghị cấp giấy chứng nhận:..........................................................................
Địa chỉ công trình xây dựng xin cấp giấy chứng nhận:...........................................
Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã được (ghi tên cơ quan
cấp):..................................cấp ngày...........tháng..........năm..............;mã số:.............
..........................................................; hồ sơ gốc số:..................................................
Kèm theo đơn này có các giấy tờ sau:
1........................................................................................................................
2......................................................................................................................
3...................................................................................................................
Tôi cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và có trách nhiệm nộp các nghĩa vụ
tài chính theo đúng quy định của Nhà nước .
......,ngày ....... tháng ......năm .................
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên đóng dấu)
Ghi chú:
- kèm theo giấy chứng nhận đã được cấp;

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN
QUYỀN SỞ HỮU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân.........................................................
Tên tôi là:.................................CMND số....................., cấp
ngày........tháng.......năm.............................................................................................
Thường trú tại:............................................................................................................
………………………………………………………………………………………
Đại diện cơ quan:.......................................................................................................
Đề nghị cấp đổi.................................. giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây
dựng...........................................................
Lý do đề nghị cấp giấy chứng nhận:..........................................................................
Địa chỉ công trình xây dựng xin cấp giấy chứng nhận:...........................................
Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã được (ghi tên quan
cấp):..................................cấp ngày...........tháng..........năm..............;mã số:.............
..........................................................; hồ sơ gốc số:..................................................
Kèm theo đơn này có các giấy tờ sau:
1........................................................................................................................
2......................................................................................................................
3...................................................................................................................
Tôi cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và có trách nhiệm nộp các nghĩa vụ
tài chính theo đúng quy định của Nhà nước .
......,ngày ....... tháng ......năm .................
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên đóng dấu)
Ghi chú:
- kèm theo giấy chứng nhận đã được cấp;
Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng 9 10 739