Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ Y TƯ NHÂN

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 219 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ Y TƯ NHÂN
(Đối với người nước ngoài)

Kính gửi : Sở Y tế Hà Nội
Tên tôi là: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Năm sinh: . . . . . . .
. . . . . . . Quốc tịch: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..............
Chỗ ở hiện tại:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.......
Điện thoại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Số Hộ chiếu . . . . . . . . . . . . Cấp ngày . . . .tháng . . . .năm . . . . .
Tại . . . . . . . . . . . .
Bằng cấp chuyên môn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Năm tốt nghiệp: . . . .
.......
Nơi
cấp
bằng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Đã công tác tại cơ sở y dược từ ngày . . . tháng . . năm . . . đến ngày . . . tháng
. . năm .
Đơn vị công tác cuối cùng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . Sau khi nghiên cứu Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân, Pháp lệnh hành
nghề y dược tư nhân, Nghị định 103/2003/NĐ-CP, Thông tư số 07/2007/TTBYT và các quy định khác về hành nghề y;
Đề nghị Sở Y tế Hà Nội cấp Chứng chỉ hành nghề y tư nhân cho tôi
theo luật định.
Loại
hình
đề
nghị
cấp
chứng
chỉ
hành
nghề :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hồ sơ gồm có:
1) Đơn đề nghị cấp gia hạn CCHN Y cho người nước ngoài (theo mẫu)
2) Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để làm việc
3) Chứng chỉ hành nghề đã được cấp

-

4) 02 ảnh chân dung 4cm x6cm
5) Giấy phộp lao động
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Ngày nhận hồ sơ...............................
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày
tháng
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

năm 200

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ Y TƯ NHÂN
(Đối với người nước ngoài)
Kính gửi : Sở Y tế Hà Nội
Tên tôi là: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Năm sinh: . . . . . . .
. . . . . . . Quốc tịch: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
Chỗ ở hiện tại:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .
Điện thoại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Số Hộ chiếu . . . . . . . . . . . . Cấp ngày . . . .tháng . . . .năm . . . . .
Tại . . . . . . . . . . . .
Bằng cấp chuyên môn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Năm tốt nghiệp: . . . .
. . . . . . .
Nơi cấp
bằng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Đã công tác tại cơ sở y dược từ ngày . . . tháng . . năm . . . đến ngày . . . tháng
. . năm .
Đơn vị công tác cuối cùng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . Sau khi nghiên cứu Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân, Pháp lệnh hành
nghề y dược nhân, Nghị định 103/2003/NĐ-CP, Thông tư số 07/2007/TT-
BYT và các quy định khác về hành nghề y;
Đề nghị Sở Y tế Nội cấp Chứng chỉ hành nghề y nhân cho tôi
theo luật định.
Loại hình đề nghị cấp chứng chỉ hành
nghề :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hồ sơ gồm có:
1) Đơn đề nghị cấp gia hạn CCHN Y cho người nước ngoài (theo mẫu)
2) Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để làm việc
3) Chứng chỉ hành nghề đã được cấp
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ Y TƯ NHÂN - Trang 2
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ Y TƯ NHÂN - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ Y TƯ NHÂN 9 10 572