Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1017 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phụ lục số 02
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU
CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

(Mẫu áp dụng đối với CTXD đề nghị cấp giấy chứng nhận lần đầu)
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân......………….………….................
Tên tôi là:………………….... CMND số.................. cấp ngày......./....../.......
Thường trú tại:..................................................................................................
.................................................................... Số ĐT:.........................................
Đại diện cơ quan (nếu là tổ chức xin cấp giấy CN):........................................
Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu CTXD theo Nghị định số 95/2005/NĐCP cho những người đứng tên chủ sở hữu sau đây (hoặc cho cơ quan):
1. Tên công trình:..............................................................................................
Địa chỉ CT:........................................................................................................
Các thông số của từng hạng mục công trình xây dựng (chỉ ghi công trình chính):
a/ Tên hạng mục công trình thứ nhất:................................................................
- Cấp công trình:................................................................................................
- Diện tích xây dựng : .................................................................................. m2
- Diện tích sàn xây dựng hoặc công suất:..........................................................
- Kết cấu chủ yếu: .............................................................................................
- Số tầng: ...........................................................................................................
- Năm xây dựng: ...............................................................................................
b/ Tên hạng mục công trình từ thứ hai đến thứ n (bổ sung vào phần sau và ghi nội
dung như công trình thứ nhất)
2. Đất có công trình xây dựng
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số........................ cấp ngày......./....../.......
Thửa đất số: .......................................................................................................
Diện tích đất............ ...m2. Sử dụng riêng:... m2. Sử dụng chung: .............. m2
Đất được giao hoặc thuê: ..................................................................................
HĐ thuê đất số:..................................... ngày....... tháng.....
Phụ lục số 02
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN Đ N G H CP GI Y CH N G N H N QU Y N S H U
CÔNG TRÌNH XÂY DN G
(Mẫu áp dụng đối với CTXD đề nghị cấp giấy chứng nhận lần đầu)
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân......………….………….................
Tên tôi là:………………….... CMND số.................. cấp ngày......./....../.......
Thường trú tại:..................................................................................................
.................................................................... Số ĐT:.........................................
Đại diện cơ quan (nếu là tổ chức xin cấp giấy CN):........................................
Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu CTXD theo Nghị định số 95/2005/NĐ-
CP cho những người đứng tên chủ sở hữu sau đây (hoặc cho cơ quan):
1. Tên công trình:..............................................................................................
Địa chỉ CT:........................................................................................................
Các thông số của từng hạng mục công trình xây dựng (chỉ ghi công trình chính):
a/ Tên hạng mục công trình thứ nhất:................................................................
- Cấp công trình:................................................................................................
- Diện tích xây dựng : .................................................................................. m2
- Diện tích sàn xây dựng hoặc công suất:..........................................................
- Kết cấu chủ yếu: .............................................................................................
- Số tầng: ...........................................................................................................
- Năm xây dựng: ...............................................................................................
b/ Tên hạng mục công trình từ thứ hai đến thứ n (bổ sung vào phần sau và ghi nội
dung như công trình thứ nhất)
2. Đất có công trình xây dựng
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số........................ cấp ngày......./....../.......
Thửa đất số: .......................................................................................................
Diện tích đất............ ...m2. Sử dụng riêng:... m2. Sử dụng chung: .............. m2
Đất được giao hoặc thuê: ..................................................................................
HĐ thuê đất số:..................................... ngày....... tháng........... năm................
Thời gian thuê: từ ngày..... tháng..... năm........ đến ngày....... tháng.... năm......
Kèm theo đơn này có các giấy tờ sau (ghi rõ bản chính hoặc bản sao):
1.
2.
3.
4.
5.
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG - Trang 2
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 9 10 631