Ktl-icon-tai-lieu

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1394 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÊN ĐƠN VỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

......., ngày

tháng

năm 200

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TRẠI NUÔI GẤU
Kính gửi: Chi cục Kiểm lâm tỉnh, thành phố …………
(Trường hợp địa phương nào không có Chi cục Kiểm lâm thì gửi
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
Họ và tên người đề nghị: (Trường hợp là tổ chức thì tên người đại diện)
Số CMND:
ngày cấp:
nơi cấp:
Hộ khẩu thường trú:
Chỗ ở hiện tại:
Tên tổ chức:
Địa chỉ:
Giấy phép kinh doanh số:
Nơi cấp:
Đề nghị cơ quan xem xét, cấp giấy chứng nhận đăng ký nuôi … con gấu
ngựa; …. con gấu chó; ….. con gấu…. với chi tiết sau:
TT Tên loài và (tên
khoa học)

Số chíp
điện tử
(số hồ
sơ)

Số
chuồng

Cân nặng Nguồn gốc
Ghi
(ước
(Ghi rõ nguồn chú
tính)
gốc từ đâu,
thời gian nào,
được nuôi theo
Quyết định
nào)

1

Gấu ngựa (Ursus
thibetanus)
2 Gấu chó (Ursus
malayanus)
… …..
Mục đích nuôi: ….
Mô tả cơ sở hạ tầng của trại nuôi: (địa điểm, diện tích, quy mô trại nuôi, vật liệu
xây dựng, bản vẽ hoàn công, điều kiện về an toàn, phòng ngừa bệnh dịch, vệ sinh
môi trường,...)

Hồ sơ gửi kèm theo bao gồm: …
Tôi xin cam đoan chịu trách nhiệm đảm bảo duy trì mọi điều kiện để nuôi
gấu và tuân thủ theo các quy định của Nhà nước.
Ủy ban nhân dân xã (phường) xác nhận Người làm đơn (ký, ghi rõ họ tên); đóng
đồng ý cho ông/bà (tên tổ chức)… được
dấu đối với tổ chức
đặt trại nuôi gấu trên địa bàn

...
TÊN ĐƠN VỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do -Hạnh phúc
......., ngày tháng năm 200
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TRẠI NUÔI GẤU
Kính gửi: Chi cục Kiểm lâm tỉnh, thành phố …………
(Trường hợp địa phương nào không có Chi cục Kiểm lâm thì gửi
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
Họ và tên người đề nghị: (Trường hợp là tổ chức thì tên người đại diện)
Số CMND: ngày cấp: nơi cấp:
Hộ khẩu thường trú:
Chỗ ở hiện tại:
Tên tổ chức: Địa chỉ:
Giấy phép kinh doanh số: Nơi cấp:
Đề nghị cơ quan xem xét, cấp giấy chứng nhận đăng ký nuôi … con gấu
ngựa; …. con gấu chó; ….. con gấu…. với chi tiết sau:
TT Tên loài và (tên
khoa học)
Số chíp
điện tử
(số hồ
sơ)
Số
chuồng
Cân nặng
(ước
tính)
Nguồn gốc
(Ghi rõ nguồn
gốc từ đâu,
thời gian nào,
được nuôi theo
Quyết định
nào)
Ghi
chú
1 Gấu ngựa (Ursus
thibetanus)
2 Gấu chó (Ursus
malayanus)
…..
Mục đích nuôi: ….
tả sở hạ tầng của trại nuôi: (địa điểm, diện tích, quy trại nuôi, vật liệu
xây dựng, bản vẽ hoàn công, điều kiện về an toàn, phòng ngừa bệnh dịch, vệ sinh
môi trường,...)
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu - Trang 2
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu 9 10 336