Ktl-icon-tai-lieu

Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 163 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 5 (Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31/8 /
2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.........., ngày......... tháng......... năm..........
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
H O Ạ T Đ Ộ N G B Ế N K HÁ C H N G A N G S ÔN G
Kính gửi: ..................................................................
Tên tổ chức, cá nhân....................................................................................................
Địa chỉ: .......................................................................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ......................... ngày.................................
do cơ quan: .................................................................................................... cấp
Làm đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông:
Tên bến.......................................................................................................................
Vị trí bến:...................................................................................................................
- Từ km thứ ............đến km thứ ......... Bên bờ (phải, trái).......................... của
sông.................., thuộc xã, huyện, tỉnh (phường, quận, thành phố)................................
Vùng đất sử dụng:………………………………………………………………………..
Vùng nước xin phép sử dụng: …………………………………………………………..
+ Chiều dài: ………………m dọc theo bờ sông;
+ Chiều rộng: …................ m tính từ mép ngoài cầu bến trở ra sông.
Phương án khai thác và bảo đảm an toàn khi hoạt động:
…………………………………...
Đặc điểm công trình bến:
- Đường dẫn: Vật liệu xây
dựng:.............................................................................................
- Chiều rộng:............................ Độ
dốc:.................................................................................
Số lượng phương tiện thủy đăng ký hoạt động tại
bến:...........................................................
+ Số đăng ký phương tiện hoạt
động……………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…
+ Trọng
tải: .........................................................................................................................
+ Số lượng hành khách được phép
chở...............................................................................
Loại phương tiện đường bộ được phép
chởL:......................................................................
Đề n...
Mẫu số 5 (Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31/8 /
2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.........., ngày......... tháng......... năm..........
ĐƠN Đ NGH CP GIY PHÉP
HOT ĐNG BN KHÁCH NGANG SÔNG
Kính gửi: ..................................................................
Tên tổ chức, cá nhân....................................................................................................
Địa chỉ: .......................................................................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ......................... ngày.................................
do cơ quan: .................................................................................................... cấp
Làm đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông:
Tên bến.......................................................................................................................
Vị trí bến:...................................................................................................................
- Từ km thứ ............đến km thứ ......... Bên bờ (phải, trái).......................... của
sông.................., thuộc xã, huyện, tỉnh (phường, quận, thành phố)................................
Vùng đất sử dụng:………………………………………………………………………..
Vùng nước xin phép sử dụng: …………………………………………………………..
+ Chiều dài: ………………m dọc theo bờ sông;
+ Chiều rộng: …................ m tính từ mép ngoài cầu bến trở ra sông.
Phương án khai thác và bảo đảm an toàn khi hoạt động:
…………………………………...
Đặc điểm công trình bến:
- Đường dẫn: Vật liệu xây
dựng:.............................................................................................
- Chiều rộng:............................ Độ
dốc:.................................................................................
Số lượng phương tiện thủy đăng ký hoạt động tại
bến:...........................................................
+ Số đăng ký phương tiện hoạt
động……………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
+ Trọng
tải: .........................................................................................................................
+ Số lượng hành khách được phép
chở...............................................................................
Loại phương tiện đường bộ được phép
chởL:......................................................................
Đề nghị được hoạt động từ ngày …tháng …. năm đến ngày … tháng … năm
Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông - Trang 2
Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông 9 10 471